Repair Café Kids

Bert Huige October 10, 2018
2131 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

Repair Café voor kinderen. Repareren kun je leren! En het is des te leuker om zelf het losgeraakte wieltje aan je speelgoedauto te kunnen zetten! Onder het motto " jong geleerd is oud gedaan" worden er in het land al diverse repair lessen op basisscholen georganiseerd en bejaardentehuizen.

Wat is een Repair Café?
Het Repair Café Middelburg is een burgerinitiatief dat draait om repareren. Op de locatie waar het Repair Café Middelburg wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Van kleding, elektrische apparaten, smartphone/tablet, desktop computer, serviesgoed, gebruiksvoorwerpen, speelgoed et cetera. Ook zijn er deskundige vrijwilligers aanwezig, zoals een elektricien, een naaister, ICT-er en allround monteurs. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. De spullen worden tegen materiaalkostprijs gerepareerd, samen met de bezoeker. Bij binnenkomst moet er een inschrijfformulier worden ingevuld. Als er gewacht moet worden op de bezoeker zijn beurt kunnen er gesprekken ontstaan met andere bezoekers onder het genot van een kopje koffie of thee, wat de sociale cohesie ten goede komt in de wijk of stad. Na de reparatie vult de bezoeker een evaluatieformulier in.
Waarom een Repair Café?
In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis verdwijnt snel. Mensen die deze praktische kennis nog wel bezitten, worden door de maatschappij niet altijd even hoog gewaardeerd en staan vaak zelfs ongewild aan de kant. Hun ervaring wordt niet of nauwelijks benut. Het Repair Café Middelburg brengt daar verandering in! Mensen die anders misschien aan de kant staan, doen weer mee. Waardevolle praktische kennis wordt overgedragen. Spullen worden langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid. De hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is om nieuwe producten te maken, wordt beperkt. Evenals de CO2-uitstoot. Want bij het fabriceren van nieuwe producten – en het recyclen van oude – komt CO2 vrij.
In het Repair Café Middelburg leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken. En er opnieuw de waarde van in te zien. Het Repair Café Middelburg draagt bij aan een mentaliteitsverandering. Die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Maar bovenal wil het Repair Café Middelburg laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. Iedereen is welkom!
Van wie is het idee afkomstig?
Het Repair Café is een initiatief van Martine Postma. Zij zet zich sinds 2007 op allerlei manieren in voor duurzaamheid op lokaal niveau. Het allereerste Repair Café organiseerde Martine op 18 oktober 2009 in Amsterdam-West. Het was een groot succes.
Dat was voor Martine aanleiding om Stichting Repair Café op te richten. Deze stichting, intussen bekend als Repair Café International, biedt sinds 2011 professionele ondersteuning aan vrijwilligers in binnen- en buitenland die zelf een Repair Café willen beginnen. Meer weten? Lees Martines boek! Of nodig haar uit voor een lezing bij jouw bedrijf of organisatie.
Wereldwijde beweging
De Repair Cafés vormen intussen een wereldwijde beweging die zich inzet voor het behoud van reparatiekennis in de samenleving en voor beter repareerbare producten. Behalve in Nederland zijn er ook Repair Cafés in België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en in tientallen andere landen verspreid over de hele wereld. Het Repair Café is zelfs doorgedrongen tot India en Japan!
Repair Café International heeft twee partnerorganisaties in België: Netwerk Bewust Verbruiken steunt de verspreiding van het Repair Café in Vlaanderen, Repair Together doet dat in Wallonië. In Brussel werken beide partners samen.
Geen concurrentie met professionele reparateurs
Repair Café International krijgt wel eens de vraag of gratis toegankelijke repareerbijeenkomsten geen concurrentie zijn voor professionele reparateurs. Het antwoord is: in tegendeel. Met het Repair Café willen organisatoren in het hele land de mogelijkheid van repareren juist onder de aandacht brengen. Regelmatig worden bezoekers doorverwezen naar de (weinige) professionals die er (nog) zijn.
Verder zijn de mensen die Repair Cafés bezoeken, meestal geen klant van professionele reparateurs. Ze vertellen dat ze kapotte spullen meestal meteen weggooien, omdat ze geen professionele reparateur kunnen vinden of omdat ze reparatie bij een professional te duur vinden. In het Repair Café leren deze mensen dat er alternatieven zijn voor weggooien en dat repareren vaak een heel goede optie is.
Wat zijn de doelstellingen van de Repair Café Middelburg?
Repair Café Middelburg stelt zich ten doel om,
1. reparatie als logische activiteit terug te brengen in de samenleving
2. reparatiekennis in ere te behouden en te verspreiden
3. de sociale cohesie in Middelburg te bevorderen door mensen met heel verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen in het kader van een inspirerend en laagdrempelig evenement.
Repair Café Middelburg tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
1. In Middelburg bijeenkomsten te organiseren, waar mensen kapotte goederen van huis meenemen en ter plaatse onder begeleiding van deskundige vrijwilligers kunnen repareren.
2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
3. Mensen op verantwoorde wijze te leren omgegaan met kostbare grondstoffen.
4. De doelstelling en bijeenkomsten van het Repair Café Middelburg bekend te maken en onder de aandacht te brengen door contact met de media, sociaal media (Facebook), het ophangen van posters, het aanwezig zijn bij evenementen en activiteiten die in het verlengde liggen van de eigen doelstellingen.
5. Contacten te leggen en samenwerkingsverbanden aangaan met organisaties die onze doelstellingen willen ondersteunen.
Omschrijving van de activiteiten:
A. Repareren van spullen/materialen (kleding, smartphone, tablet, desktop computers, fietsen, elektronica en elektrische apparaten etc.) door vrijwilligers samen met de eigenaar tijdens twee maandelijkse bijeenkomsten in een zaal/verenigingsgebouw.
B. Onderlinge contacten tussen de bezoekers en vrijwilligers bevorderen.
C. Jongeren bewust maken dat er zelf, zonder veel kosten, is te repareren.
Doelgroep:
De sociaal minder bedeelde inwoners, sociaal geïsoleerde ouderen, jongeren van de gemeente Middelburg en mensen die zijn begaan met het milieu en de weggooimaatschappij.
Adres en Tijd van het project / de activiteiten:
Met ingang van september 2017 maken we gebruik van een zaal in Bowlingcentrum “De Kruitmolen”. Kruitmolenlaan 129, of als daar aanleiding toe is een andere zaal of gemeenschapsruimte.
Afgelopen jaar maakten we gebruik van verschillende ruimtes in de wijk Dauwendaele. In de periode september 2016 tot 17 juni 2017 bezochten 144 bezoekers ons Repair Café.
Openingstijden: twee keer per maand, een keer op de donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur en op een zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. Behoudens de maand juli en augustus; dan is het vakantie bij Repair Café Middelburg.
Bekostiging:
De realisatie van activiteiten zal worden bekostigd uit:
Subsidies van maatschappelijke organisaties, giften van sympathisanten, vrijblijvende sponsoring, fooien van bezoekers en donaties. Onder andere Gemeente Middelburg en Oranje fonds.
Inkomsten:
Bezoekers van het Repair Café Middelburg betalen geen entree en geen vergoeding voor een reparatie. Wel wordt een vaste bijdrage gevraagd van €2,50 per bezoeker als vaste vergoeding voor gebruik van gereedschappen. De kosten van gebruikte materialen en onderdelen moeten wel door de eigenaar van het apparaat of kleding voldaan worden.
Realisatie
Repair Café Middelburg tracht haar doel te bereiken met deskundige vrijwilligers. Zoals elektriciens, naaisters, fietsenmakers, computerdeskundigen en allround reparateurs.
Om verantwoord de reparaties te kunnen uitvoeren, dienen de vrijwilligers toegerust te zijn met de nodige kennis, vaardigheden, gereedschappen en materialen.
Kennis en vaardigheden van de medewerkers zal onder meer groeien door onderling overleg en gezamenlijk werken aan een reparatie-klus.
Wij zullen ons blijven inzetten om in de toekomst de nodige financiën op niveau te houden middels schenkingen, donateurs, fooienpot, subsidies.
De verkregen gelden zullen worden gebruikt voor aanschaf, vervanging of reparatie van gereedschappen, machines, kennisvergaring en externe contacten.
Het Repair Café Middelburg beoogt niet het maken van winst en opereert kostendekkend.
Geen van de betrokken vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor de tijd die zij investeren. Voor de locaties is het tot nu toe mogelijk gebleken om deze zonder huur of vergoeding te gebruiken
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café Middelburg gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Je kunt ook altijd inspiratie opdoen aan de leestafel, waar boeken over repareren en klussen ter inzage liggen.
Partners:
Stichting Repair Café Nederland: dit burgerinitiatief heeft ook in 2017/2018 een samenwerkingsovereenkomst met stichting Repair Café Nederland.
Stichting Welzijn Middelburg: de SWM geeft ondersteuning in de aanvraag van fondsen en stelt gratis ruimte ter beschikking als de reguliere ruimte niet beschikbaar is.
Bowling “De Kruitmolen”: stelt het gebouw gratis ter beschikking. Wij doen kleine reparaties aan hun apparatuur hiervoor terug.
Gemeente Middelburg: deelname aan de Vitale Revolutie in de wijk Dauwendaele. De Vitale Revolutie gaat, in nauw overleg met de bewoners en organisaties in de wijk, op verschillende gebieden acties starten om dit mogelijk te maken. U moet hierbij denken aan wonen en woonomgeving, (het nieuwe winkelcentrum) maar ook aandacht voor Meanderhof en Meanderlaan, meer groen en blauw in de wijk. Fysiek meer bewegen en gezonder eten (jongeren op gezond gewicht), aanleg van een beweegpad, sociale activiteiten zoals gezamenlijk eten en het organiseren van een festival. Aandacht voor een beter inkomen en werk. Maar ook 'waarvoor kom ik mijn bed uit, heb ik zin in dit leven?' In het afgelopen jaar zijn er al activiteiten geweest en ook dit jaar zullen weer activiteiten worden georganiseerd.
Ook werken wij samen met andere organisaties in Middelburg zoals, Fablab Zeeland, Kledingbank, Voedselbank Walcheren, Wijkteam Dauwendaele en Hof Mondriaan.
Contact gegevens:
Bezoekadres tijdens bijeenkomsten, Bowling en partycentrum “De Kruitmolen”, Kruitmolenlaan 129 in Middelburg
Onze website: www.repaircafemiddelburg.nl
Via onze sociale media., Facebook en Twitter.
E-mail: repaircafemiddelburg@gmail.com

Kern

Name
Middelburg Dauwendaele

Aantal inwoners
6500

Gemeente
Middelburg

Province
Zeeland

Deelnemersgroep

Name
Stichting Repair Café Middelburg

Doelstelling
Repair Café Middelburg stelt zich ten doel om, 1. reparatie als logische activiteit terug te brengen in de samenleving 2. reparatiekennis in ere te behouden en te verspreiden 3. de sociale cohesie in Middelburg te bevorderen door mensen met heel verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen in het kader van een inspirerend en laagdrempelig evenement.

Aantal leden
40

Soort
Welzijnsorganisatie

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Helpen met het opzetten van een ander Repair Café in de regio of stad.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@repaircafemiddelburg.nl

Project

Doelstelling
Repair Café voor kinderen. Repareren kun je leren! En het is des te leuker om zelf het losgeraakte wieltje aan je speelgoedauto te kunnen zetten! Onder het motto " jong geleerd is oud gedaan" worden er in het land al diverse repair lessen op basisscholen georganiseerd en bejaardentehuizen.

Beginsituatie
Sinds 24 oktober 2019 is ons project Repair Café Kids Middelburg van start gegaan op de Ravesteijnschool in Vlissingen. Hiermee hebben we een gastles verzorgd op deze school. Verdere uitbreiding van het project vindt later dit jaar plaats op naschoolse opvang in Middelburg en op onze en andere locaties in Middelburg. Hierover zijn we nog in overleg met medewerkers van Welzijn Middelburg.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Repair Café Middelburg tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 1. In Middelburg bijeenkomsten te organiseren, waar mensen kapotte goederen van huis meenemen en ter plaatse onder begeleiding van deskundige vrijwilligers kunnen repareren. 2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 3. Mensen op verantwoorde wijze te leren omgegaan met kostbare grondstoffen. 4. De doelstelling en bijeenkomsten van het Repair Café Middelburg bekend te maken en onder de aandacht te brengen door contact met de media, sociaal media (Facebook), het ophangen van posters, het aanwezig zijn bij evenementen en activiteiten die in het verlengde liggen van de eigen doelstellingen. 5. Contacten te leggen en samenwerkingsverbanden aangaan met organisaties die onze doelstellingen willen ondersteunen.

Onderdeel van een groter geheel
We zijn aangesloten als partner van Repair Café Nederland, maar alle Repair Cafés wereldwijd draaien geheel zelfstandig en hebben alleen binding met Repair Café Nederland in de vorm van aanreiking van opstarthandleidingen en organiseren van een landelijke Repair dag.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners van Middelburg en Walcheren. Wij zijn het enigste Repair Café op het eiland Walcheren en daarom bestrijken we dit gehele gebied. Wij richten ons voornamelijk op de minder bedeelde bewoners en jongeren. Zij hebben de meeste hulp nodig van ons, omdat zij de reparatie niet kunnen betalen via de reguliere handel. Wij repareren alleen tegen materiaalkostprijs.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het Repair Café voor kinderen speelt zich af in het klaslokaal of en vaak tijdens schooltijd. De leerkracht van de betrokken groep geeft de inleidende les(sen) over duurzaamheid, het milieu, de afvalberg. De vrijwilligers van het Repair Café verzorgen de praktijkles(sen). Zij begeleiden de kinderen tijdens het repareren van hun speelgoed of van kapotte apparaten die zij van huis meegenomen hebben. Ook zijn er reparatie bijeenkomsten waar kinderen uit verschillende culturen en/of ouderen bij elkaar komen om met elkaar iets te repareren onder begeleiding van reparateurs of andere vrijwilligers. Dit is in een bejaardentehuis op een woensdagmiddag of in ons vast onderkomen. Het Repair Café Middelburg heeft 7 enthousiaste vrijwilligers met affiniteit voor de doelgroep. De basisscholen zullen worden benaderd via de beroepskrachten van Welzijn Middelburg die contact hebben met oa. de brede scholen. In het programma aanbod van de brede scholen Middelburg wordt de activiteit opgenomen en verspreidt via de website en de school directies. Bejaardentehuizen worden benaderd om samenwerking met ouderen op te zetten en in overleg bijeenkomsten te organiseren. Contacten worden gelegd met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om zo de kinderen uit de opvang in contact te brengen met ouderen en andere kinderen onder begeleiding van medewerkers uit de COA en onze reparateurs/vrijwilligers. Zo laten wij ze deelnemen aan ons project en samen te werken aan een reparatie, een bouwproject of informatieve uitleg te volgen. De scholen maken een keuze uit het programma voor het schooljaar 2019/2020. In overleg en naar de wens van elke school wordt de frequentie en de leeftijdsgroep bepaald. Tevens biedt het Repair Café Middelburg de mogelijkheid om na schooltijd in de vorm van workshops de kinderen praktisch aan de slag te laten gaan. De kinderen kunnen ook altijd op de 'gewone' Repair Café openingen een kijkje komen nemen (zomermaanden 1 donderdagavond en 1 zaterdag. Wintermaanden 2 keer in de maand op de zaterdag). De bijeenkomsten in de bejaardentehuizen zal in overleg zijn op een woensdagmiddag na schooltijd of op onze vast locatie. Het Repair Café Middelburg wil op deze manier het gedachtegoed en de repareer vaardigheden aan kinderen uit verschillende culturen doorgeven voor een duurzame samenleving en een gezonde toekomst.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Aanvraag van fondsen en doet Stichting Welzijn Middelburg

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Wij verwachten een budget van €4620 nodig te hebben om dit te realiseren.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
VSB-Fonds en Rabobank Walcheren/Noord-Beveland geeft financiële steun aan dit project.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Niet nodig.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via de website en andere organisaties in Middelburg.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Fondsenwerven en contact met het bedrijfsleven leggen.

Images

https://www.youtube.com/watch?v=forKbBn1ER0

Duurzaamheid

  • Bert Huige 27 November 2019
    Mooie eerste Repair Café Kids gastles gedaan op donderdag 10 oktober. Projectleider Peter heeft met zijn team vrijwilligers er een mooie dag van gemaakt met de kinderen van de Ravesteijnschool. Willemien Treurniet van IMC Basis had ons uitgenodigd hiervoor. Zeer geslaagde dag en voor herhaling al uitgenodigd.
  • Bert Huige 27 November 2019
    Er zijn nieuwe boekingen voor Repair Café Kids in januari voor de naschoolse opvang bij de basisscholen in Arnemuiden en Middelburg. Dit in samenwerking met Marjan Ouwerkerk van Welzijn Middelburg. Ook is er gevraagd om nog een keer terug te komen bij de Ravesteijnschool in Vlissingen.

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings