Seniorenontmoetingspunt Rustig aan is van de baan

Joke Grootemaat November 06, 2018
1580 keer bekeken 0 comments

Hieronder vind je alle projecten die kans maken op de provinciale Kern met Pit- trofee 2019. 

De Werkgroep richt zich op het creëren van een ontmoetingsplaats. Een gezamenlijke warme en gezonde maaltijd is bij uitstek zo’n gelegenheid waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Samen eten en daarbij een luisterend oor! SOP is daarvoor een prima plaats: dichtbij en gezellig .

Kern

Name
de Bergse Plaat

Aantal inwoners
3300 huishoudens

Gemeente
Bergen op Zoom

Province
Noord-Brabant

Deelnemersgroep

Name
Seniorenontmoetingspunt

Doelstelling
Een ontmoetingsplaats creëren voor ouderen

Aantal leden
Onze werkgroep bestaat uit 11 vrijwilligers

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Wij hebben ondersteuning gezocht bij professionals zoals de Wijkzuster/broeder, onze wijkagenten, de mantelzorgmakelaar, Stadlander , WijZijntraversegroep en ambtenaren van de gemeente Bergen op Zoom. Tevens beschikken onze vrijwilligers al over veel ervaring in het jeugd- en welzijnswerk.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
secretariaatbergseplaat@gmail.com

Project

Doelstelling
De Werkgroep richt zich op het creëren van een ontmoetingsplaats. Een gezamenlijke warme en gezonde maaltijd is bij uitstek zo’n gelegenheid waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Samen eten en daarbij een luisterend oor! SOP is daarvoor een prima plaats: dichtbij en gezellig .

Beginsituatie
Het aantal ouderen op de Bergse Plaat stijgt. Dit komt onder meer omdat ouderen tegenwoordig langer thuis moeten blijven wonen. Binnen een aantal jaren is 36% van de bewoners ouder dan 65. Ouder worden kan soms problemen met zich meebrengen, zoals niet goed uit de voeten kunnen, of leuke dingen willen doen, maar niet weten hoe of je alleen voelen. Om maatwerk te leveren zijn veel verschillende mensen en organisaties nodig in de omgeving waar eenzame mensen wonen, werken en leven. Op lokaal niveau dus én in samenwerking met elkaar. Want door samenwerking van mensen en organisaties op het niveau van een wijk of stad kan iedereen meer soorten oplossingen bieden. Ook kunnen ze oplossingen op elkaar afstemmen, van elkaar leren en zorgen voor een duurzame aanpak. De Wijkcommissie Bergse Plaat en de Stichting Wij(k) hebben nagedacht over wat er op de Bergse Plaat het meeste nodig is voor deze ouderen. Er is in Juli 2017 een werkgroep opgericht die zich bezighoudt met de vraag hoe we het leven van deze ouderen/senioren aangenamer kunnen maken en ook wat wij voor elkaar zouden kunnen betekenen. Onze eerste gezamenlijke maaltijd hebben we op dinsdag 28 november 2017 laten plaatsvinden. Het was een groot succes. Vooral omdat we, door sponsoring, de maaltijd gratis aan konden bieden, waren er 70 deelnemers. We hebben daarna een planning gemaakt en elke maand een activiteit gedaan. Helaas liep het aantal deelnemers drastisch terug toen er betaald moest worden. We bleven volhouden en geleidelijk aan bouwden we een kleine kern van vaste bezoekers op. We kunnen rekenen op zo’n 25 deelnemers per activiteit. Onze vrijwilligers betalen ook gewoon mee aan de maaltijd. Voor de aanvang ontvangen zij een consumptie en één tijdens de evaluatie.

Verbeteringen voor de woonomgeving
De Werkgroep is van mening dat ouderen weliswaar hun specifieke problemen hebben maar zeker ook meerwaarde hebben voor de wijk en voor elkaar. Door hun levenservaring hebben zij vaak een genuanceerde visie op het leven en zijn ze meestal prima in staat om aan te geven waar zij behoefte aan hebben, maar kunnen zij ook hun eigen, nieuwe ideeën hebben. Hierdoor kunnen wij de ouderen activeren en samen met hen nieuw beleid maken en ouder worden op een positieve manier benaderen. Samen met hen, doelen met betrekking tot zelfredzaamheid opstellen, die zij willen bereiken. Zij kunnen gebruikmaken van de activiteiten die al in het wijkgebouw aanwezig zijn, zoals de ‘Free library’, leestafel, biljarttafel en allerlei spelletjes. Tevens hebben we samen met hen, nieuwe, ook culturele, activiteiten opgezet. Twee dames (deelnemers) zijn gestart met het geven van een workshop schilderen op canvas bijvoorbeeld. Elke week kunnen de ouderen aanschuiven bij de diverse activiteiten zoals: de senioren gymclub, bijenvereniging, het Scheldekoor, yoga en een dansgroep. Verder hebben we een vrije koffie inloop, biljart, rummikub en wandelclub. We realiseren ons dat veel ouderen nog willen meetellen en dan niet in de zin van dat er voor ze ‘gezorgd’ wordt maar dat ze maatschappelijk mee kunnen tellen door een bijdrage te leveren. Dat je niet afgeschreven en afgedaan bent als je 65 of 78 bent geworden, maar nog steeds iets te bieden hebt, wat waardevol is voor anderen. Wij willen dus motiveren, kwaliteiten aanspreken en tot bloei laten komen.

Onderdeel van een groter geheel
Wij zijn onderdeel van de Wijkcommissie de Bergse Plaat en de stichting Wij(k)

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Met name de ouder wordende Plaatbewoners vormen onze doelgroep. Ook eenzame jongeren willen wij zeker opvangen mocht dat in de toekomst nodig blijken. De Werkgroep Steunpunt voor Ouderen wil voor deze ouderen activiteiten organiseren en tevens ongemakken signaleren. Deze ongemakken kunnen betrekking hebben op zaken als het wonen, het welzijn en de zorg voor ouderen. Signaleringsfunctie, preventief en daardoor kosten besparend. Wij hebben de naam dan ook gewijzigd in Senioren Ontmoetings Punt, het Sop(je) Voor de oudere Plaatbewoners want er is een grotere toename van gezondheidsproblemen zoals dementie, depressies en trauma’s. Door deze problemen eerder te signaleren kunnen ze vroeger aangepakt worden en dit kan leiden tot besparing van kosten voor de gemeente. Wij werken hiervoor nauw samen met de wijkverpleegkundige en de huisartsenpraktijken. Inmiddels zijn er diverse seniorenontmoetingsdagen geweest die allen heel succesvol zijn verlopen. Onze wijkverpleegkundige heeft op het spreekuur al enkele gezondheidsproblemen geconstateerd bij bezoekers. De wijkagenten voerden gesprekken met diverse deelnemers die zich niet veilig voelden en hebben daarna hun surveillance aangepast. De vertegenwoordigers van Stadlander hebben gelijk stappen ondernomen bij de focuswoningen aan de Princesseplaat. De vrijwilligers hebben intensief contact met diverse eenzame ouderen. Door dat contact is de drempel voor deze mensen nog lager om binnen te komen. Ze ervaren onze gastvrijheid als een warme deken. Onze slogan is dan ook Gastvrijheid en Hospitality is Cultuur! Het zijn ontmoetingen waar onze bezoekers nog lang aan terug denken. Door het informele spreekuur is de drempel om hiernaartoe te gaan voor de senioren lager. Onze volgende stap wordt de contactlegging met de zorgverzekeringen. Door ouderen vervolgens actief te betrekken bij de aanpak, kunnen er betere en passende oplossingen ontstaan, wordt gelijk draagvlak gecreëerd en verbeteren we samen het leven van ouderen. De groep alleenstaande ouderen wordt steeds groter. Ook zij moeten lekker kunnen eten en contacten kunnen leggen. Op deze wijze hopen we dat een plaats ontstaat waar ouderen zich thuis voelen, die vertrouwd is en waar ze vanuit dit vertrouwen hun verhaal willen doen. Maar ook hen daarbuiten te kunnen begeleiden door het vormen van een goede vraagbaak. Op de langere termijn hopen we dan dat een situatie ontstaat waar we onze hiervoor geschetste visie kunnen realiseren. De ouderen voelen zich niet langer beschroomd om hun problemen kenbaar te maken. Ze vinden daar dan een luisterend oor voor bij de Werkgroep en bij elkaar. Vervolgens kan – zoals uiteengezet in de visie – gezamenlijk gewerkt worden aan oplossingen om te zorgen dat het voor ouderen prettig leven is en blijft op de Bergse Plaat.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Kookworkshops. Nu de keukenaanpassingen een feit zijn, maken we een start met koken één keer per maand, naast de grote maaltijd. We willen de deelnemers een abonnement aanbieden van 5 x € 10 per keer. Totaalkosten € 50. Omdat deelname natuurlijk niet vrijblijvend is en kostendekkend moet zijn. Ook de vrijwilligers, die meewerken, betalen dit bedrag. Deze groep kiest samen het menu, doet boodschappen, voorbereidende werkzaamheden, tafel dekken, koken en natuurlijk uitserveren en na afloop samen opruimen en de keuken aan kant maken. Als de tafels gedekt zijn en het eten ‘op staat’ gaan vijf deelnemers iemand uit de wijk ophalen om te komen eten. Deze deelnemer betaalt een vrijwillige bijdrage bijv. € 5 . Dit kan natuurlijk toch een struikelblok zijn voor deelname. Samen koken en eten geeft de unieke gelegenheid om over diverse onderwerpen te spreken en het gevoel van meedoen weer terug te brengen. De kosten van het bereiden van het voedsel voor vijftien personen bedragen ongeveer € 4 per persoon. De opbouw van kruiden en keukenmaterialen is een groeiproces. De basisdingen moeten natuurlijk wel aanwezig zijn om überhaupt aan de slag te kunnen. Voor pannen, goede afvalbakken, et cetera, moeten we natuurlijk zorgdragen. Hiervoor hopen we op de steun van een van de subsidieaanvragen. Inmiddels is onze keuken al heel goed voorzien van materialen o.a. door het sparen van allerlei zegeltjes door de deelnemers. Hiernaast hebben we nog zoveel andere plannen waar we u graag van op de hoogte houden.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Alleen het aanpassen van de keuken hebben we gedeeltelijk uitbesteed

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Als ik naar de maand planning kijk van het SOP dan denk ik dat voor extra werkzaamheden buiten die activiteiten wellicht een bedrag van € 250,= per maand gevraagd kan worden. Denk ook aan de vrijwilligers die we moeten hebben voor al die extra werkzaamheden. Begroting totaal per jaar € 2.500,= Voorbeelden: 1) Een begroting voor de kooklessen is wat lastig maar gezien de laatste keer van koken is een gemiddelde van € 100 per kookles wel te bevatten. (boodschappen en huur voor de ruimtes) 2) 2 keer per maand zou per jaar zijn: € 2000,= Opbrengst 7 personen : 14 maal € 10,= € 140 X 10 maakt € 1400,= tekort € 600,=/per jaar 3) en we hopen steeds meer kokers en eters te krijgen.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
De Werkgroep is van mening dat de uitvoering van de visie en dit plan vraagt om partners met specifieke kennis en ervaring. Wij hebben voor ogen om met een zo breed mogelijke kring in gesprek te gaan en te blijven, zodat we het groeimodel kunnen borgen en op het moment dat het nodig is, van hun expertise gebruik kunnen maken. Al vanaf het begin worden we ondersteund door de wijkverpleegkundige, de Buurtpreventie, Stadlander, de mantelzorgmakelaar en de wijkagent. Tevens is er contact met het CKB, Vraagwijzer, BAS, WijZijnTraverse, tante Louise en de Zonnebloem. De laatste organisatie heeft al duidelijk aangegeven blij te zijn met ons initiatief, vooral omdat zij, door het verkrijgen van minder subsidie, nu in staat is met ons samen een aantal activiteiten op te pakken.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Geen ondersteuning op dit gebied nodig.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Onze nieuwe kok, Tom Cats, attendeerde ons op Kern met Pit. Hij is ook vrijwilliger in onze werkgroep en heeft al vele keren een heerlijk drie gangen diner bereid. Hij leidt ook de kookworkshops .

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Ondersteuning en misschien nog nieuwe inzichten in deze complexe problematiek

Images

Ontmoetingsplek

 • Joke Grootemaat 14 January 2020
  Op 10 december gingen we aan de slag. We hebben hard gewerkt en waren blij met het eind resultaat. Het echte Kerstdiner zou pas op 17 december plaatsvinden. We hadden verschillende bezoekers waaronder Dyana Rommens Raadslid voor de GWBP.
 • Joke Grootemaat 03 December 2019
  Nog één kookworkshop om te oefenen en het grote Kerstdiner vast te stellen . Daar hebben we nu dus nog geen menu van. Wel hebben we al weer enkele nieuwe Plaatbewoners uitgenodigd om te komen proeven en kennismaken, zij kwamen vandaag op de koffie tijdens het koffie momentje! Maandag de 16de gaan we dan goed uitpakken en hebben we in de middag de generale repetitie van onze mini-musical .We hopen op een geweldig gezellig en sfeervol kerstfeest op 17 december, wat we hopelijk waar kunnen maken met hulp van het CKB, Stadlander en het Buurt- en cultuurfonds. In de kerstvakantie houden we op dinsdag 24 en 31 december een koffiemomentje in het gezellige Winkelcentrum het Kompas.
 • Joke Grootemaat 03 December 2019
  Maandag 25 nov. gingen we aan de slag zonder Eric en hebben een maaltijd bereid voor 30 mensen. We maakten dus nu zo zelfstandig mogelijk de Lasagne en de soep. Marcella blonk uit in de Panna cotta. De volgende dag, dinsdag 26 nov. waren we heel zenuwachtig ,want we kregen hoog bezoek: Sint Nicolaas, Zwarte Piet en het voltallige College van B&W . Het eten was voortreffelijk en het gezellige Sinterklaasfeestje was top. De winkeliers van winkelcentrum het Kompas hebben ons rijkelijk voorzien van cadeautjes en strooigoed. Door middel van een stoelendans circuleerden de bewindslieden door de zaal. Ze mochten alleen op een stoel gaan zitten met een hesje van Supporter van schoon en daarna gingen zij met hun nieuwe tafelgenoten in gesprek. Zowel de gasten als de gemeente bestuursleden hebben dit als zeer nuttig en positief ervaren. Zeker voor herhaling vatbaar.
 • Joke Grootemaat 03 December 2019
  Kookworkshop op dinsdag 12 nov. Nu is de kookgroep uitgebreid met een extra heer, we zijn nu met 2 heren en 5 dames!! We zijn Italiaans gaan koken en hebben verse Lasagne gemaakt. Heerlijk soepje gegeten en Panna cotta als toetje. Goedgekeurd door de gasten.
 • Joke Grootemaat 03 December 2019
  Maandag 28 oktober Kookworkshop voorbereidingen voor de 29ste. Het menu uitgevoerd en aangepast aan de 25 eters. We startten de dag om 10 uur met een modeshow en een rondje koffie. Daarna wisselden de bezoekers van de modeshow en mensen die lekker kwamen eten elkaar af. Er werd heerlijk gesmuld en vooral het roombroodje viel heel erg in de smaak. Samen werd de zelf geschreven kerstmusical van Jacques bekeken en besproken. Er werden zelfs al rollen verdeeld.
 • Joke Grootemaat 03 December 2019
  Dinsdag 15 oktober Kookworkshop als voorbereiding. Enkele nieuwe buurtbewoners uitgenodigd waaronder Tom Brussee en Eric Jansen, die gelijk lid van de werkgroep is geworden. We maakten een stevige stamppot en heerlijke verse soep met een zalig roombroodje. Het menu werd goedgekeurd voor de grote bijeenkomst
 • Joke Grootemaat 03 December 2019
  Maandag 23 september Kookworkshop als voorbereiding op de volgende dag. We waren met 6 mensen druk in de weer om een goede maaltijd klaar te maken. Op Dinsdag 24 september genoten we van een drie gangen diner maar de muzikale middag viel helaas uit door ziekte van de zangeres. We hebben wel voorbereidingen getroffen voor een kerstmusical. iedereen was laaiend enthousiast.
 • Joke Grootemaat 03 December 2019
  In de zomervakantie zijn we gestart met koffiemomentjes in het winkelcentrum het Kompas op onze dinsdagochtend. Dit was zo succesvol dat we het na de vakantie hebben voortgezet. Dit is weer een goed moment geworden om elkaar te ontmoeten.
 • Joke Grootemaat 14 September 2019
  Op dinsdag 10 september zijn we weer enthousiast aan de slag gegaan met 6 vrijwilligers aan onze eerste Kookworkshop na de grote vakantie. Een heerlijk menu: Pompoensoep - witlofschotel met ham, kaas en mosterdpuree en een heerlijke Tiramisu met vijgen en bramen. Het klaar maken verliep prima en in een goede sfeer . Samen met 3 gasten hebben we al het lekkers opgepeuzeld. Twee mensen hadden helaas afgezegd. Fijne gesprekken onder het eten en mooie verhalen van o.a. een 90 jarige gast die nog niet zo lang op de Bergse Plaat woont. Iedereen was dik tevreden en op maandag 23 september bereiden we de maaltijd voor die op 24 september gehouden wordt. Ook dat wordt vast weer een succes

Twitter

On the map

0  Comments

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie settings