Seniorenontmpetingspunt Rustig aan is van de baan

Joke Grootemaat 06-11-2018
841 keer bekeken 0 reacties

De Werkgroep richt zich op het creëren van een ontmoetingsplaats. Een gezamenlijke warme en gezonde maaltijd is bij uitstek zo’n gelegenheid waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Samen eten en daarbij een luisterend oor! Wijkcentrum de Wij(k) is daarvoor een prima plaats: dichtbij, gezellig en het heeft een keuken. Deze keuken is op dit moment niet goed genoeg ingericht om dit in werking te zetten. De keuken moet dus geschikt gemaakt worden voor dit doel. Wij zijn in eerste instantie gestart met

Kern

Naam
de Bergse Plaat

Aantal inwoners
3300 huishoudens

Gemeente
Bergen op Zoom

Provincie
Noord-Brabant

Deelnemersgroep

Naam
Seniorenontmoetingspunt

Doelstelling
Een ontmoetingsplaats creëren voor ouderen

Aantal leden
Onze werkgroep bestaat uit 11 vrijwilligers

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Wij hebben ondersteuning gezocht bij professionals zoals de Wijkzuster/broeder, onze wijkagenten, de mantelzorgmakelaar, Stadlander , WijZijntraversegroep en ambtenaren van de gemeente Bergen op Zoom. Tevens beschikken onze vrijwilligers al over veel ervaring in het jeugd- en welzijnswerk.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
secretariaatbergseplaat@gmail.com

Project

Doelstelling
De Werkgroep richt zich op het creëren van een ontmoetingsplaats. Een gezamenlijke warme en gezonde maaltijd is bij uitstek zo’n gelegenheid waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Samen eten en daarbij een luisterend oor! Wijkcentrum de Wij(k) is daarvoor een prima plaats: dichtbij, gezellig en het heeft een keuken. Deze keuken is op dit moment niet goed genoeg ingericht om dit in werking te zetten. De keuken moet dus geschikt gemaakt worden voor dit doel. Wij zijn in eerste instantie gestart met

Beginsituatie
Het aantal ouderen op de Bergse Plaat stijgt. Dit komt onder meer omdat ouderen tegenwoordig langer thuis moeten blijven wonen. Binnen een aantal jaren is 36% van de bewoners ouder dan 65. Ouder worden kan soms problemen met zich meebrengen, zoals niet goed uit de voeten kunnen, of leuke dingen willen doen, maar niet weten hoe of je alleen voelen. Om maatwerk te leveren zijn veel verschillende mensen en organisaties nodig in de omgeving waar eenzame mensen wonen, werken en leven. Op lokaal niveau dus én in samenwerking met elkaar. Want door samenwerking van mensen en organisaties op het niveau van een wijk of stad kan iedereen meer soorten oplossingen bieden. Ook kunnen ze oplossingen op elkaar afstemmen, van elkaar leren en zorgen voor een duurzame aanpak. De Wijkcommissie Bergse Plaat en de Stichting Wij(k) hebben nagedacht over wat er op de Bergse Plaat het meeste nodig is voor deze ouderen. Er is in Juli 2017 een werkgroep opgericht die zich bezighoudt met de vraag hoe we het leven van deze ouderen/senioren aangenamer kunnen maken en ook wat wij voor elkaar zouden kunnen betekenen. Onze eerste gezamenlijke maaltijd hebben we op dinsdag 28 november 2017 laten plaatsvinden. Het was een groot succes. Vooral omdat we, door sponsoring, de maaltijd gratis aan konden bieden, waren er 70 deelnemers. We hebben daarna een planning gemaakt en elke maand een activiteit gedaan. Helaas liep het aantal deelnemers drastisch terug toen er betaald moest worden. We bleven volhouden en geleidelijk aan bouwden we een kleine kern van vaste bezoekers op. We kunnen rekenen op zo’n 25 deelnemers per activiteit. Onze vrijwilligers betalen ook gewoon mee aan de maaltijd. Voor de aanvang ontvangen zij een consumptie en één tijdens de evaluatie.

Verbeteringen voor de woonomgeving
De Werkgroep is van mening dat ouderen weliswaar hun specifieke problemen hebben maar zeker ook meerwaarde hebben voor de wijk en voor elkaar. Door hun levenservaring hebben zij vaak een genuanceerde visie op het leven en zijn ze meestal prima in staat om aan te geven waar zij behoefte aan hebben, maar kunnen zij ook hun eigen, nieuwe ideeën hebben. Hierdoor kunnen wij de ouderen activeren en samen met hen nieuw beleid maken en ouder worden op een positieve manier benaderen. Samen met hen, doelen met betrekking tot zelfredzaamheid opstellen, die zij willen bereiken. Zij kunnen gebruikmaken van de activiteiten die al in het wijkgebouw aanwezig zijn, zoals de ‘Free library’, leestafel, biljarttafel en allerlei spelletjes. Tevens hebben we samen met hen, nieuwe, ook culturele, activiteiten opgezet. Twee dames (deelnemers) zijn gestart met het geven van een workshop schilderen op canvas bijvoorbeeld. Elke week kunnen de ouderen aanschuiven bij de diverse activiteiten zoals: de senioren gymclub, bijenvereniging, het Scheldekoor, yoga en een dansgroep. Verder hebben we een vrije koffie inloop, biljart, rummikub en wandelclub. We realiseren ons dat veel ouderen nog willen meetellen en dan niet in de zin van dat er voor ze ‘gezorgd’ wordt maar dat ze maatschappelijk mee kunnen tellen door een bijdrage te leveren. Dat je niet afgeschreven en afgedaan bent als je 65 of 67 bent geworden, maar nog steeds iets te bieden hebt, wat waardevol is voor anderen. Wij willen dus motiveren, kwaliteiten aanspreken en tot bloei laten komen.

Onderdeel van een groter geheel
Wij zijn onderdeel van de Wijkcommissie de Bergse Plaat en de stichting Wij(k)

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Signaleringsfunctie, preventief en daardoor kosten besparend De Werkgroep Steunpunt voor Ouderen wil voor deze ouderen activiteiten organiseren en tevens ongemakken signaleren. Deze ongemakken kunnen betrekking hebben op zaken als het wonen, het welzijn en de zorg voor ouderen. Voor de oudere Plaatbewoners want er is een grotere toename van gezondheidsproblemen zoals dementie, depressies en trauma’s. Door deze problemen eerder te signaleren kunnen ze vroeger aangepakt worden en dit kan leiden tot besparing van kosten voor de gemeente. Wij werken hiervoor nauw samen met de wijkverpleegkundige en de huisartsenpraktijken. Inmiddels zijn er diverse seniorenontmoetingsdagen geweest die allen heel succesvol zijn verlopen. Onze wijkverpleegkundige heeft op het spreekuur al enkele gezondheidsproblemen geconstateerd bij bezoekers. De wijkagenten voerden gesprekken met diverse deelnemers die zich niet veilig voelden en hebben daarna hun surveillance aangepast. De vertegenwoordigers van Stadlander hebben gelijk stappen ondernomen bij de focuswoningen aan de Princesseplaat. De vrijwilligers hebben intensief contact met diverse eenzame ouderen. Door dat contact is de drempel voor deze mensen nog lager om binnen te komen. Ze ervaren onze gastvrijheid als een warme deken. Onze slogan is dan ook Gastvrijheid en Hospitality is Cultuur! Het zijn ontmoetingen waar onze bezoekers nog lang aan terug denken. Door het informele spreekuur is de drempel om hiernaartoe te gaan voor de senioren lager. Onze volgende stap wordt de contactlegging met de zorgverzekeringen. Door ouderen vervolgens actief te betrekken bij de aanpak, kunnen er betere en passende oplossingen ontstaan, wordt gelijk draagvlak gecreëerd en verbeteren we samen het leven van ouderen. De groep alleenstaande ouderen wordt steeds groter. Ook zij moeten lekker kunnen eten en contacten kunnen leggen. Op deze wijze hopen we dat een plaats ontstaat waar ouderen zich thuis voelen, die vertrouwd is en waar ze vanuit dit vertrouwen hun verhaal willen doen. Maar ook hen daarbuiten te kunnen begeleiden door het vormen van een goede vraagbaak. Op de langere termijn hopen we dan dat een situatie ontstaat waar we onze hiervoor geschetste visie kunnen realiseren. De ouderen voelen zich niet langer beschroomd om hun problemen kenbaar te maken. Ze vinden daar dan een luisterend oor voor bij de Werkgroep en bij elkaar. Vervolgens kan – zoals uiteengezet in de visie – gezamenlijk gewerkt worden aan oplossingen om te zorgen dat het voor ouderen prettig leven is en blijft op de Bergse Plaat.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Kookworkshops Als de keukenaanpassingen een feit zijn, maken we een start met koken één keer per maand, naast de grote maaltijd. Hopelijk kunnen we dit uitbreiden naar twee maal per maand. We willen de deelnemers een abonnement aanbieden van 5 x € 10 per keer. Totaalkosten € 50. Omdat deelname natuurlijk niet vrijblijvend is en kostendekkend moet zijn. Ook de vrijwilligers die meewerken, betalen dit bedrag. Deze groep kiest samen het menu, doet boodschappen, voorbereidende werkzaamheden, tafel dekken, koken en natuurlijk uitserveren en na afloop samen opruimen en de keuken aan kant maken. Als de tafels gedekt zijn en het eten ‘op staat’ gaan vijf deelnemers iemand uit de wijk ophalen om te komen eten. Deze deelnemer betaalt dan bijvoorbeeld € 5. Dit kan natuurlijk toch een struikelblok zijn voor deelname. Samen koken en eten geeft de unieke gelegenheid om over diverse onderwerpen te spreken en het gevoel van meedoen weer terug te brengen. De kosten van het bereiden van het voedsel voor vijftien personen bedragen ongeveer € 4 per persoon. De opbouw van kruiden en keukenmaterialen is een groeiproces. De basisdingen moeten natuurlijk wel aanwezig zijn om überhaupt aan de slag te kunnen. Voor pannen, goede afvalbakken, et cetera, moeten we natuurlijk zorgdragen. Hiervoor hopen we op de steun van een van de subsidieaanvragen. Hiernaast hebben we nog zoveel andere plannen waar we u graag van op de hoogte houden.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
alleen het aanpassen van de keuken hebben we uitbesteed

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Als ik naar de maand planning kijk van het SOP dan denk ik dat voor extra werkzaamheden buiten die activiteiten wellicht een bedrag van € 250,= per maand gevraagd kan worden. Denk ook aan de vrijwilligers die we moeten hebben voor al die extra wzh, Ik zie nog niet in wat de extra activiteiten en dus de kosten zouden kunnen zijn maar met de €250 per maand kan je tenminste iets extra’s doen . Begroting totaal per jaar € 2.500,= Voorbeelden:: 1) Een begroting voor de kooklessen is wat lastig maar gezien de laatste keer van koken is een gemiddelde van € 100 per kookles wel te bevatten. Het kan niet allemaal voor niets zijn voor de kokers die les nemen.. 1) 1 keer per maand per jaar: € 1200,= Opbrengst 5 personen 12 maal € 10,= € 120 X 5 maakt € 600,= tekort € 600,=/per jaar Daar komt bij de aanschaf van kookmateriaal €1.500,= ( eenmalig) 2) Je hebt gezien dat bloemschikken ook aan materiaal door 1 persoon al € 50 euro is. Als we echt workshops gaan geven kost dat minstens voor materiaal en ruimte € 250 per keer. Dus 1 keer per kwartaal is haalbaar. Per jaar € 1000,= Opbrengst 4 maal € 10 maal 10 personen maakt € 400.= tekort € 600,= 3) Kleuren en schilderen: per les € 100,== per jaar € 400,= Wederom per kwartaal zou haalbaar zijn Opbrengst 4 maal € 10 maal 10 personen maakt € 400.== GEEN tekort 4) Totaal te kort: € 1.200,= per jaar voor activiteiten plus die pannenset en toebehoren voor €1.500,= heb je nodig € 2700,=

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
De Werkgroep is van mening dat de uitvoering van de visie en dit plan vraagt om partners met specifieke kennis en ervaring. Wij hebben voor ogen om met een zo breed mogelijke kring in gesprek te gaan en te blijven, zodat we het groeimodel kunnen borgen en op het moment dat het nodig is, van hun expertise gebruik kunnen maken. Al vanaf het begin worden we ondersteund door de wijkverpleegkundige, de Buurtpreventie, Stadlander, de mantelzorgmakelaar en de wijkagent. Tevens is er contact met Vraagwijzer, BAS, WijZijnTraverse, tante Louise en de Zonnebloem. De laatste organisatie heeft al duidelijk aangegeven blij te zijn met ons initiatief, vooral omdat zij, door het verkrijgen van minder subsidie, nu in staat is met ons samen een aantal activiteiten op te pakken.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Geen ondersteuning op dit gebied nodig.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Onze nieuwe kok, Tom Cats, attendeerde ons op Kern met Pit. Hij is ook vrijwilliger in onze werkgroep en heeft al 2 keer een heerlijk drie gangen diner bereid. Hij gaat ook de kookworkshops leiden.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Ondersteuning en misschien nog nieuwe inzichten in deze complexe problematiek

Afbeeldingen

Ontmoetingsplek

  • Joke Grootemaat 2 weken geleden
    Op dinsdag 10 september zijn we weer enthousiast aan de slag gegaan met 6 vrijwilligers aan onze eerste Kookworkshop na de grote vakantie. Een heerlijk menu: Pompoensoep - witlofschotel met ham, kaas en mosterdpuree en een heerlijke Tiramisu met vijgen en bramen. Het klaar maken verliep prima en in een goede sfeer . Samen met 3 gasten hebben we al het lekkers opgepeuzeld. Twee mensen hadden helaas afgezegd. Fijne gesprekken onder het eten en mooie verhalen van o.a. een 90 jarige gast die nog niet zo lang op de Bergse Plaat woont. Iedereen was dik tevreden en op maandag 23 september bereiden we de maaltijd voor die op 24 september gehouden wordt. Ook dat wordt vast weer een succes

Twitter

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}