Zorgproject Wedde dat 't lukt

21-10-2014
42707 keer bekeken

In Wedde met elkaar voor elkaar zorgen in de breedst mogelijke zin van het woord en hierdoor de leefbaarheid in het dorp bevorderen en verder ontwikkelen. Hierbij is de doelgroep: alle inwoners van 0 jaar t/m 100+ met specifieke aandacht voor de kwetsbare ouderen.

Kern

Naam
Wedde / Wedderveer

Aantal inwoners
1350

Gemeente
Bellingwedde

Provincie
Groningen

Deelnemersgroep

Naam
Dorpsraad Wedde

Doelstelling
Bevorderen leefbaarheid in het dorp

Aantal leden
Bestuur: 8 / leden: 350

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?

Project

Doelstelling
In Wedde met elkaar voor elkaar zorgen in de breedst mogelijke zin van het woord en hierdoor de leefbaarheid in het dorp bevorderen en verder ontwikkelen. Hierbij is de doelgroep: alle inwoners van 0 jaar t/m 100+ met specifieke aandacht voor de kwetsbare ouderen.

Beginsituatie
Het dorp vergrijst; er vinden flinke wijzigingen in het zorglandschap plaats; de gemeente krijgt de zorg in haar takenpakket (overheveling van steeds meer taken met minder middelen naar de gemeente) en vele - vooral kwetsbare ouderen- worden gedwongen om langer "thuis" te zitten. Maar: In het dorp is sprake van een groot aanbod van vrijwilligers (ook een zeer actief verenigingsleven), waardoor de onderlinge cohesie en aanspreekbaarheid groot is. De dorpsraad is bezig met de ontwikkeling van een dorpsvisie om de regie voor de toekomst (zie ook de conclusies in het lokaal woon- en leefbaarheidsplan van de gemeente Bellingwedde: meer taken en verantwoordelijkheden naar de leefbaarheidsgroepen)in handen te nemen. Het zorgproject "Wedde dat 't lukt" past naadloos binnen het thema zorg van genoemde dorpsvisie.

Verbeteringen voor de woonomgeving
"Wedde dat 't lukt" beoogt binnen de domeinen wonen/zorg/welzijn/financiën de handen ineen te slaan. Dorpsbewoners en professionals als huisarts, casemanager eerste lijn en dorpsondersteuner (welzijn) organiseren de informele en formele ondersteuning zodanig, dat alle bovengenoemde domeinen zoveel mogelijk geborgd kunnen worden voor alle inwoners van 0 jaar t/m 100+. Om het doel te bereiken, zoals dit "Wedde dat 't lukt" voor ogen staat is het noodzakelijk een intensieve samenwerking tussen inwoners/vrijwilligers/professionals op te Zetten, waarbij de lijnen heel kort worden gehouden.

Onderdeel van een groter geheel
Zoals eerder aangegeven zal het project "Wedde dat 't lukt" een zeer belangrijk aandachtgebied vormen binnen de nog te ontwikkelen "Dorpsvisie Wedde"(wordt opgestart in oktober 2014). Tijdens de presentatie van de te ontwikkelen dorpsvisie en het initiatief "Wedde dat 't lukt" op de door 80 mensen bezochte ledenvergadering van de Dorpsraad (ook niet-leden waren welkom)in mei jl.. bleek, dat de dorpsbewoners zich voor beide thema's willen inzetten. Door deze presentatie en de gesprekken m.b.t. genoemd initiatief die hierover al driekwart jaar gaande zijn ( ook met de leden van diverse verenigingen in Wedde/Wedderveer) wordt men er zich van bewust, dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid van het dorp, waarbij sprake zal moeten zijn van een breed draagvlak en een zgn. bottom-up ontwikkeling.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners van 0 jaar t/m 100+ in Wedde en Wedderveer, waarbij de aandacht m.n. gericht zal zijn op de kwetsbare ouderen

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Door de dorpsraad wordt een dorpsvisie ontwikkeld ter bevordering van de leefbaarheid om zo de negatieve gevolgen van krimp en transities te beperken. De uit deze visie voortvloeiende activiteiten kunnen vervlochten worden met de activiteiten vanuit "Wedde dat 't lukt". Zodoende kan het ter beschikking staande vrijwilligerspotentieel optimaal (georganiseerd) geactiveerd worden. Daarnaast zal de dorpsraad een positie gaan innemen in de nog te vormen "Stichting Wedde dat 't lukt", waarbij vanuit deze Stichting op te starten werkgroep(en)zich bezig gaat (gaan) houden met - naast de te verwachten jaarlijkse gemeentelijk bijdrage(n)- het verwerven van geld om de te ontwikkelen activiteiten te bekostigen. Hierbij valt te denken aan: werven van donateurs, fondswerving, bijdragen van gebruikers/hulpvragers, enz. Verder zal de dorpsraad zorg dragen voor informatieverstrekking aan inwoners van het dorp en derden.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Er worden nu al vergaande besprekingen gevoerd met de gemeente Bellingwedde, de provincie Groningen, Welzijnsstichting "Het Oude Ambt", zorgverzekeraar Menzis. Zij hebben aangegeven de nodige ondersteuning (adviezen en in financiële zin, verkapitalis

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Er is een conceptbegroting opgemaakt voor het eerste jaar. Hierin zijn o.m. opgenomen: de huur van het dorpshuis, educatieve activiteiten en voorlichting, kosten draaiboek, vergaderkosten, kosten oprichting Stichting, kosten kwartiermaker (50 uur totaal), inrichting kantoor, PR, kosten dorpsondersteuner / clientadviseur (12 uur per week). De totale kosten voor dit eerste jaar (=2015) bedragen € 62.120

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Zie bij de vraag hierboven.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
De link "partners" kon niet worden gevonden, dus ontbreekt de informatie die nodig is om te ontdekken, wat Arcadis voor dit project voor ons kan betekenen. Graag zie ik aanvullende informatie m.b.t. dit thema van u tegemoet.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
x

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
x

Afbeeldingen

Niek de Jongprijs 2015

Zorg&Welzijn

Registreren

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen