de Tuin van Meilerkuilen

Meyke Beekman 30-10-2020
160 keer bekeken 0 reacties

Samen met de toekomstige bewoners een gemeenschappelijke tuin realiseren voor de nieuwe ‘wijk’ Meilerkuilen. De tuin vormt de verbinding tussen de bewoners- jong en oud- en biedt een plek voor ontmoeten, spelen voor kinderen, een moestuin, een overdekt patio en een berging voor gedeeld gereedschap.

Als Dorpsbelangen Anloo hebben we huiskamergesprekken gehad met het dorp met de vraag waar het dorp behoefte aan had. Een van de dingen die naar voren kwamen was de behoefte aan betaalbare woningen voor ouderen die in het dorp willen blijven wonen, voor starters en voor jonge gezinnen. Daartoe is door Dorpsbelangen Anloo de werkgroep Woonwensen Anloo opgericht.

Als werkgroep worden we begeleid door de BOKD en een architect. We willen 18 energieneutrale betaalbare woningen realiseren in Anloo, aan de Raatakkers. Bij archeologisch onderzoek zijn hier houtskoolmeiers gevonden. Dit zijn kleine brandkuilen voor de houtskoolwinning ten behoeve van de ijzerproductie. Deze worden meilerkuilen genoemd. De meilerkuilen dateren van de late ijzertijd/ Romeinse tijd (1e en 2e eeuw) en de vroege middeleeuwen (8e en 9e eeuw). Daar komt de naam van ons project vandaan.

Een belangrijk onderdeel is ook gezamenlijkheid. Dat willen we onder andere vormgeven door een gemeenschappelijke tuin: de Tuin van Meilerkuilen.

Het projectonderdeel De Tuin van Meilerkuilen: Een belangrijk aspect van de plannen is aandacht voor ‘modern noaberschap’: het omzien naar elkaar en het samen wonen van jong en oud. Dat wordt ook vormgegeven door het realiseren van een gemeenschappelijke tuin. En deze tuin is het onderdeel waar ons project voor Kern met Pit 2021 over gaat. Deze tuin wordt mede ontworpen door de toekomstige bewoners, begeleid door de werkgroep Woonwensen Anloo. Uit de wensen van de huidige belangstellenden blijkt er behoefte te zijn aan een gezamenlijke moestuin, een (natuur-)speeltuintje voor de kinderen, een berging voor gedeeld gereedschap, en bankjes, eventueel een overdekte patio. De toekomstige bewoners zullen samen een VvE vormen, waarin het realiseren en onderhouden van de tuin onderdeel uitmaakt.

De Tuin van Meilerkuilen is de fysieke uiting van het ‘modern noaberschap’: groen wonen voor jong en oud: een plek om elkaar te ontmoeten, te horen hoe het met iemand gaat en of je misschien nog ergens mee kan helpen, de plek waar je op het idee komt om weer eens iets leuks te organiseren, waar oud en jong verhalen en ervaringen delen met elkaar. Een plek waar het goed is.

Kern

Naam
Anloo

Aantal inwoners
435

Gemeente
Aa en Hunze

Provincie
Drenthe

Deelnemersgroep

Naam
Werkgroep Woonwensen Anloo (onderdeel van Dorpsbelangen Anloo)

Doelstelling
Samen met de toekomstige bewoners een gemeenschappelijke tuin realiseren voor de nieuwe ‘wijk’ Meilerkuilen. De tuin vormt de verbinding tussen de bewoners- jong en oud- en biedt een plek voor ontmoeten, spelen voor kinderen, een moestuin, een overdekt patio en een berging voor gedeeld gereedschap.

Aantal leden
De werkgroep bestaat uit 3 personen en wordt begeleid door de BOKD en een architect. Verder zijn er 30 mensen (22 huishoudens) belangstellend als toekomstige bewoner

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Komen van idee naar actie

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
woonwensenanloo@gmail.com

Project

Doelstelling
Samen met de toekomstige bewoners een gemeenschappelijke tuin realiseren voor de nieuwe ‘wijk’ Meilerkuilen. De tuin vormt de verbinding tussen de bewoners- jong en oud- en biedt een plek voor ontmoeten, spelen voor kinderen, een moestuin, een overdekt patio en een berging voor gedeeld gereedschap.

Beginsituatie
Woonproject Meilerkuilen: Als Dorpsbelangen Anloo hebben we huiskamergesprekken gehad met het dorp met de vraag waar het dorp behoefte aan had. Een van de dingen die naar voren kwamen was de behoefte aan betaalbare woningen voor ouderen die in het dorp willen blijven wonen, voor starters en voor jonge gezinnen. Daartoe is door Dorpsbelangen Anloo de werkgroep Woonwensen Anloo opgericht. Als werkgroep worden we begeleid door de BOKD en een architect. De gemeente heeft een intentieverklaring afgegeven de bouwgrond aan ons te willen verkopen. De schetsen voor het realiseren van 18 betaalbare, energieneutrale woningen zijn gereed, inclusief een raming van de kosten. We hebben een website (woneninanloo.nl) We hebben subsidie ontvangen voor een haalbaarheidsonderzoek voor onze plannen en zijn deze nu aan het uitvoeren. We verwachten eind januari 2021 het rapport te hebben. Daaruit blijkt ook de keuze voor de organisatievorm. Waarschijnlijk wordt er een stichting opgericht, die dan ook los komt te staan van Dorpsbelangen. Aanvankelijk zal het stichtingsbestuur bestaan uit leden van de werkgroep, en gaandeweg (ook) uit (toekomstige) bewoners. We hanteren selectiecriteria voor het toewijzen van de beschikbare woningen, gebaseerd op onze doelstelling. Inmiddels hebben we 22 huishoudens die belangstelling hebben in deze woningen en al informatiebijeenkomsten gehad met de belangstellenden. De definitieve uitwerking van de woningen doen we namelijk samen met de bewoners: zij bepalen mede aan welk type woning ze behoefte hebben, en welke prijs voor hen haalbaar is. We verwachten dat er nog nieuwe belangstellenden bijkomen en dat er gaandeweg mensen zullen afvallen als ze zich toch niet kunnen vinden in de plannen of aanpak of omdat ze elders iets hebben gevonden. Ook de verkaveling kan nog worden bijgesteld. Van de gemeente krijgen we nog de grondprijs te horen, en ook dat heeft natuurlijk invloed op de haalbaarheid van de plannen. Met andere woorden: er kan nog het een en andere verschuiven, maar onze doelstelling blijft de leidraad. Het projectonderdeel De Tuin van Meilerkuilen: Een belangrijk aspect van de plannen is aandacht voor ‘modern noaberschap’: het omzien naar elkaar en het samen wonen van jong en oud. Dat wordt ook vormgegeven door het realiseren van een gemeenschappelijke tuin. En dit is het onderdeel waar ons project voor Kern met Pit 2021 over gaat. Deze tuin wordt mede ontworpen door de toekomstige bewoners, begeleid door de werkgroep Woonwensen Anloo. Uit de wensen van de huidige belangstellenden blijkt er behoefte te zijn aan een gezamenlijke moestuin, een (natuur-)speeltuintje voor de kinderen, een berging voor gedeeld gereedschap, en bankjes, eventueel een overdekte patio. De toekomstige bewoners zullen samen een VvE vormen, waarin het realiseren en onderhouden van de tuin onderdeel uitmaakt. In de verkaveling die we momenteel beogen is de gezamenlijke tuin 1.910 m2 groot. De Tuin van Meilerkuilen is de fysieke uiting van het ‘modern noaberschap’: groen wonen voor jong en oud: een plek om elkaar te ontmoeten, te horen hoe het met iemand gaat en of je misschien nog ergens mee kan helpen, de plek waar je op het idee komt om weer eens iets leuks te organiseren, waar oud en jong verhalen en ervaringen delen met elkaar. Een plek waar het goed is.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het woonproject Meilerkuilen zorgt dat het dorp Anloo leefbaar en vitaal blijft door te zorgen dat ouderen in het dorp kunnen blijven wonen, waar ook hun sociale netwerk (en dus vangnet) is, en dat er ook ruimte is voor starters, jonge gezinnen, mensen met een wat smallere beurs. Dankzij het bieden van woningen voor jonge gezinnen dragen we bij aan het vitaal houden van de basisschool OBS Anloo en ook dat is belangrijk voor de levendigheid in het dorp. De Tuin van Meilerkuilen zorgt voor een sociale binding tussen de toekomstige bewoners van Meilerkuilen (de 18 woningen). Het is de ontmoetingsplek, de ruimte voor gezamenlijkheid. En dat vormt het ‘kloppend hart’ van Meilerkuilen.

Onderdeel van een groter geheel
Ja, zoals ook bij de beginsituatie beschreven: Woonproject Meilerkuilen: Als Dorpsbelangen Anloo hebben we huiskamergesprekken gehad met het dorp met de vraag waar het dorp behoefte aan had. Een van de dingen die naar voren kwamen was de behoefte aan woningen voor ouderen die in het dorp willen blijven wonen, voor starters en voor jonge gezinnen. Daartoe is door Dorpsbelangen Anloo de werkgroep Woonwensen Anloo opgericht. Als werkgroep worden we begeleid door de BOKD en een architect. De gemeente heeft een intentieverklaring afgegeven de bouwgrond aan ons te willen verkopen. De schetsen voor het realiseren van 18 betaalbare woningen zijn gereed, inclusief een raming van de kosten. We hebben een website (woneninanloo.nl) We hebben subsidie ontvangen voor een haalbaarheidsonderzoek voor onze plannen en zijn deze nu aan het uitvoeren. We verwachten eind januari 2021 het rapport te hebben. Daaruit blijkt ook de keuze voor de organisatievorm. Waarschijnlijk wordt er een stichting opgericht, die dan ook los komt te staan van Dorpsbelangen. Aanvankelijk zal het stichtingsbestuur bestaan uit leden van de werkgroep, en gaandeweg (ook) uit (toekomstige) bewoners. We hanteren selectiecriteria voor het toewijzen van de beschikbare woningen, gebaseerd op onze doelstelling. Inmiddels hebben we 22 huishoudens die belangstelling hebben in deze woningen en al informatiebijeenkomsten gehad met de belangstellenden. De definitieve uitwerking van de woningen doen we namelijk samen met de bewoners: zij bepalen mede aan welk type woning ze behoefte hebben, en welke prijs voor hen haalbaar is.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De toekomstige bewoners van Meilerkuilen (starters en ouderen uit Anloo, jonge gezinnen) hebben er het meest direct voordeel van. Maar indirect natuurlijk ook het dorp als geheel, en de OBS Anloo.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Het realiseren van de woningen: het haalbaarheidsonderzoek uitvoeren, verder de samenwerking met de gemeente en contact met de belangstellenden (via website, nieuwsbrief, bijeenkomsten, (evt. online of telefonisch ivm corona), het blijvend op de hoogte houden van de media, het oprichten van de stichting (of andere rechtsvorm), het begeleiden van de belangstellenden bij het vormgeven van de woningen, verkaveling en invulling van de gemeenschappelijke tuin, onderzoeken van subsidiemogelijkheden, onderzoeken of/ hoe we huurwoningen kunnen realiseren, het samenstellen van het bouwteam, het toezien op het bouwproces, samen met de toekomstige bewoners invulling geven aan de VvE. Het realiseren van de Tuin van Meilerkuilen: sessies met de belangstellenden over hoe we vormgeven aan het gemeenschappelijk groen, besluiten welke verkaveling het wordt, gesprekken met de gemeente over de grondprijs en onderhoud van het gemeenschappelijk groen, subsidiemogelijkheden onderzoeken, uitwerken welke elementen belangrijk zijn voor de Tuin (zoals moestuin, speeltuin, bankjes, patio, berging etc.), tuinontwerp, onderzoeken welke elementen we kunnen uitvoeren met vrijwilligers uit het dorp etc. Realisatie en onderhoud goed onderbrengen bij de VvE.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Misschien kan de gemeente iets op zich nemen (aanleg van een klein speeltuintje, bijvoorbeeld), verder wordt de werkgroep begeleid door de BOKD en een architect. (is niet echt ‘uitbesteden’ maar samenwerken…) Misschien vragen we er iemand bij die het definitieve ontwerp voor de tuin kan maken, rekening houdend met het beschikbare budget.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
De totale verwachte kosten van het project (onderdeel: de Tuin van Meilerkuilen): Aanleggen moestuin: 2.000,-. Aanleg (natuur-)speeltuintje: 8.000,- Overkapping: 3.000,- Berging: 1.000 euro, bankjes: 400 euro Ontwerp: 1.500,-, Aanlegkosten paadjes etc. 1.000,- Onvoorzien: 2.000,- TOTAAL: 18.900 euro

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, dorpsgenoten, familieleden van belangstellenden die als vrijwilliger willen meewerken hieraan, misschien onderdeel van NL Doet (als dat mag ivm corona) etc.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ja, bij het schetsontwerp, afwatering in de tuin, mogelijk (als dat mag) bij onderdelen voor de woningbouw?

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via een mail die aan het secretariaat van Dorpsbelangen Anloo is verzonden. En eerder meegedaan voor een ander project/ ander initiatief/ andere organisatie.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Rechtsvormen en organisatie, fondsenwerving, social media, financiële administratie

Afbeeldingen

Ontmoetingsplek

Twitter

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.