Het in beeld brengen van de bewoning in het Bargerveen

Herman Lubbers 04-10-2021
644 keer bekeken 0 reacties

In het kader van het bewaren van het cultureel erfgoed hebben wij het plan opgevat Het de vroegere bewoning van het huidige dorp Zwartemeer die stonden op het Hoogveen, voor het nageslacht te bewaren door middel van informatiepanelen

Kern

Naam
Zwartemeer

Aantal inwoners
3200

Gemeente
Gemeente Emmen

Provincie
Drenthe

Deelnemersgroep

Naam
Werkgroep Het in beeld brengen van de bewoning in het Bargerveen

Doelstelling
Het nageslacht maar ook de toeristen van de vroegere woonachtige families laten zien waar hun voorouders hebben gewoond

Aantal leden
Negen personen

Soort
Kunst/cultuur vereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Diverse personen zijn gespecialiseerd in historie. Daarnaast zijn diverse personen kundig op het gebied van cultuur.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
H.Lbbers@kpnplanet.nl

Project

Doelstelling
In het kader van het bewaren van het cultureel erfgoed hebben wij het plan opgevat Het de vroegere bewoning van het huidige dorp Zwartemeer die stonden op het Hoogveen, voor het nageslacht te bewaren door middel van informatiepanelen

Beginsituatie
Stichting Cultuur Historisch Zwartemeer is ontstaan uit de "Werkgroep Geschiedenis Zwartemeer", een werkgroep die zich vanaf ongeveer 1990 heeft bezig gehouden met het schrijven van het boek: "Zwartemeer, 125 jaar jong" wat in 1996 het jaar dat Zwartemeer 125 jaar bestond is uitgegeven. Deze werkgroep heeft in 2002 besloten om hun geheel onder te brengen in een stichting en waar toen tegelijkertijd bovenstaande naam aan is verbonden. =============================================================== Waarom het project "Het in beeld brengen van de bewoning in het Bargerveen"? =============================================================== Meerdere redenen liggen er aan ten grondslag dat op initiatief van Stichting Cultuur Historisch Zwartemeer een werkgroep is geformeerd. O.a. vanwege. 1. Er de afgelopen jaren een grote waterbuffer is gerealiseerd die gezien wordt als het nieuwe Swartemeer en ook deze naam aan heeft gekregen en dat er daarnaast vanaf 2018 een groot aantal fietspaden zijn klaargekomen die dwars door het gehele gebied lopen maar ook langs 't Swartemeer en langs het riviertje "De Runde" en uitmond bij het kanaal "Verl. Hoogeveense vaart". 2. Deze genoemde ontwikkeling , en dat is nu al duidelijk bewezen, heel veel toeristen aantrekt. Dat laatste was ook een van de doelstellingen van de herinrichtingscommissie de opdrachtgever als het gaat om het uitvoeren van dit project. Dat heeft de projectleider de heer Guldener er toe gebracht dar hij in zijn toespraak tijdens het symposium ter gelegenheid van "Vijftig jaar Staatsbosbeheer" in dit gebied, de hoop uitsprak dat men nu met ideeën komt die een economische impuls geven aan het geheel. Wij als stichting de gedachten hebben dat ons idee: "Het in beeld brengen van de bewoning in het Bargerveen" met daarnaast de vele "Cultuur Historische elementen" die nog in het gebied aanwezig zijn, zal bijdragen aan genoemde "Economische impuls". Dit onderdeel wordt meegenomen in een van de volgende fases. 4. Met name het gebied "Meerstalblokken" als het gaat om het aantrekken van toeristen wel een activiteit als deze kan gebruiken. 5. Wij als stichting dit project in het niet meer bebouwde deel van Zwartemeer zien als een aanvulling / vervolg op het project wat bestond uit het plaatsen van informatiepanelen die "Her en Der" in Zwartemeer staan. 6. Met name het nageslacht van de voormalige bewoners kunnen zien / kunnen laten zien, b.v. aan hun kleinkinderen, waar hun voorouders hebben gewoond. Daarnaast kunnen toeristen een idee krijgen wat van soort woningen hier indertijd hebben gestaan ===================================================================== Het bewaren van de Historie als het gaat om de bewoning in het gebied "Meerstalblokken": ===================================================================== Om een beeld op het dorp Zwartemeer van ongeveer 1920 met alles wat daar bij hoort, voor het nageslacht te bewaren heeft de Stichting Cultuur Historie Zwartemeer het plan opgevat om een project op te starten dat resulteert in bovenstaande. Omdat men dat samen wil doen met anderen waaronder Staatsbosbeheer heeft men een werkgroep geformeerd waar naast leden van de stichting ook Staatsbosbeheer in de persoon van Jans de Vries en Jan Rocks en Fré Strating als vrijwilligers van Staatsbosbeheer in zijn vertegenwoordigd. Omdat men het belangrijk vind dat het project binnen het dorp draagvlak heeft is besloten om ook de Dorpsraad van Zwartemeer, een door de inwoners van Zwartemeer officieel gekozen orgaan, te vragen of men in deze werkgroep vertegenwoordigd zou willen zijn. Dat heeft er toe geleid dat de Dorpsraad twee van hun leden heeft afgevaardigd in deze werkgroep. ==================================================================== Het in beeld brengen van de (vroegere) bewoning in het Bargerveen waaronder een stukje Duitsland ==================================================================== Het idee van de werkgroep is om ondanks dat er geen enkele woning meer te bekennen in het gehele gebied Bargerveen men op zoek is gegaan naar mogelijkheden om de vroegere bewoning in beeld te brengen. Dat wil men o.a. doen door middel van foto's van de diverse woningen die hier eens hebben gestaan maar daarnaast ook informatie omtrent wie deze bewoners waren, hoe deze hier hebben geleefd enz. enz. Om deze foto's zichtbaar te maken is besloten om het deel "Meerstalblokken" in grotere delen op te splitsen. In ieder deel wordt een zogenaamde "Moederpaneel" geplaatst waar alle woningen die in in dit deel hebben gestaan op vermeld worden. Vervolgens wordt er bij iedere woning die wij in beeld willen brengen en bereikbaar zijn met de fiets of wandelend, en kleine paneel geplaatst. In totaal gaat het dan om ruim 30 panelen. Omdat er in veel gevallen meer informatie is dan op de boordjes geplaatst kan worden wil de werkgroep proberen dat de toeristen deze informatie via QR code tot zich kunnen nemen. Vanwege dat het in deze om een internationaal project gaat wordt ook gekeken naar het Duitse gebied wat grenst aan het gebied "Meerstalblokken". Daarnaast zal vanwege het internationaal aspect de informatie op de borden tweetalig zijn. Ook wil men het gebied in totaal vijf tafels met zitbanken plaatsen met daarbij een plank waar men fietsen tegenaan kan plaatsen. Dit vanwege dat men of een pauze of dat men van hieruit een klein eindje gaat wandelen langs de voormalige huisplaatsen. ===================================================================== Het ontwikkelen van een lesbrief voor de kinderen van de basisscholen en het voortgezet onderwijs: ===================================================================== Omdat de werkgroep op het standpunt staat de kinderen van o.a. de bassischolen meer bij te brengen aangaande de geschiedenis van hun voorouders, met name hoe deze hier indertijd hebben geleefd, wil men samen met de leerkrachten en vrijwilligers van IVN, ook een lesbrief ontwikkelen. ===================================================================== Waar werkt de werkgroep samen mee om het project gerealiseerd te krijgen: ===================================================================== Gesteld kan worden dat er nauw samengewerkt wordt met Internationaal Natuurpark Moor / Veenland. Dit project waarvan je kunt zeggen dat het gaat om zowel Provinciaal als wel landelijk erfgoed, wordt daarom ook een onderdeel van het zogenaamde Internationaal Markenplan van Internationaal Natuurpark Moor / Veenland. Laatstgenoemde instantie doet ook de aanvrage richting "Intereg" voor financiële middelen. ==================================================================== Het uitgeven van een boek: ==================================================================== Onder de titel van "Zwartemeer, een dorp op het Hoogveen dat verhuisde" heeft Stichting Cultuur Historisch Zwartemeer het plan opgevat min of meer gelijktijdig aan het plaatsen van de panelen enz. een boek uit te geven omtrent de geschiedenis van het dorp met haar bewoners die indertijd op een stukje Hoogveen hebben gewoond. Het gaat dan om wie hier hebben gewoond, waar deze vandaan kwamen, wanneer ze hier hebben gewoond, hoe ze hebben geleefd enz. =================================================================== Wat is op dit moment onze vraag richting de Gemeente Emmen: =================================================================== Een onderdeel van deze aanvrage is het onderhoud na realisering. Waar het dan om gaat is het onderhoud aan de bebording / panelen en de geplaatste zitbanken met tafels. Dit onderhoud willen wij graag bij de gemeente neerleggen. De gemeente heeft hierop positief gereageerd. ==============================================================

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het uitvoeren van dit project maakt te doen dat ouders met kinderen via deze informatie kunnen zien waar hun voorouders hebben gewoond, in wat van soort woningen, hoe ze hebben geleefd en door de lesbrieven de kas krijgen op de hoogte te blijven van hun voorgeslacht.

Onderdeel van een groter geheel
Het project is een op zich zelf staand project. Wel is het zo dat de dorpen Weiteveen en Nieuw Schoonebeek voor het overige deel van het Bargerveen een plan voor gaan ontwikkelen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Als het gaat om geldelijk gewin dan is het met name de Horeca die voordeel kan halen uit het project maar daarnaast ook een drietal campings in de directe omgeving

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
O.a. gaan de de leden van de werkgroep alle te plaatsen panelen plaatsen en daarnaast de zitbanken enz. Ook het verzamelen van informatie voor de panelen met de foto's enz. is werk wat door de leden van de werkgroep worden uitgevoerd.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het maken van de zitbanken wordt uitgesteed.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Voor wat betreft de uitgaven: ======================= 1. Het zichtbaar maken van de 30 huisplaatsen n het terrein. Het betreft in totaal 30 panelen met foto's en tekst in twee talen E 7.500,00 inclusief het plaatsen 2. Vijf bankjes á E 350,00 en vijf fietsen steuners a E 60,00 - 2.050,00 inclusief het plaatsen. 3. Drie routepanelen a E 750,00 die geplaatst worden bij de - 2.250,00 Pastoorsboerderij, de boerderij van Staatsbosbeheer en de parkeerplaats aan de Hogeweg inclusief het plaatsen 4. Educatief programma voor de scholen - 1.000,00 Het betreft de basisscholen van Zwartemeer en Schöninghsdorf Dit in samenwerking met de leerkrachten Natuur speurtocht, I.N.P.M. en I.V.N. 5. Het realiseren van een wandel-fiets App - ======== Onderdeel van het Landmarkenproject waar de kosten hiervan ook ondergebracht kunnen worden. Informatie kan dan o.a. worden verkregen middels een QR code. Hierbij kan gedacht worden aan meerdere routes, foto's, filmpjes, tekst, enz. 6. Kosten aangaande het uit te geven boek - ========== Stichting Cultuur Historisch Zwartemeer gaat er van uit dat een deel van de kosten gedekt worden door de verkoop van het boek en daarnaast nog een bijdrage vanuit de stichting ============= E 13.440,00 Voor wat betreft de inkomsten: ======================== 1. Beoogde bijdrage via natuurpark Bourtanger Moor / Veenland E 6.260,00 2. Bijdrage van derden - 5.000,00 4. Bijdrage verkregen uit uitgevoerde werkzaamheden door de - 1.500,00 werkgroep. In totaal 100 uur a E 15,00 =========== E 12.760,00

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Buiten eerder genoemde partijen zoeken wij verder geen hulp van derden

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Wij hebben op dit moment al hulp van John Tetteroo en Katrien Eggens

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Wij hebben eerder al eens een project gerealiseerd met behulp van Kern met Pit.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Begeleiding van het project

KmP Historisch Zwartemeer Oude bewoning Bargerveen

Cultuur en historie

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen