"Afferden Samen in Bloei"

Brigitta den Boer 19-10-2021
687 keer bekeken 0 reacties

Doel is om samen met inwoners voorjaarsbollen te planten op goed zichtbare locaties zoals kleine groenstroken langs randen van "grindtuinen", groene driehoeken op hoeken van de straat, rond komborden en vooral de kale boomspiegels zijn hier zeer geschikt voor.

 

Afferden Samen in Bloei

Een publieke ode aan het voorjaar.....elk jaar weer

Vereniging Afferden Samen Beter wil graag mee doen met een project bij "Kern Met Pit 2022" om samen met inwoners onze dorpskern in bloei te zetten in het voorjaar..... en het liefst duurzaam: dus voorjaarsbollen die geschikt zijn om te verwilderen.

Het idee is om zoveel mogelijk kale plekken aan de straatkant in het dorp samen te beplanten met voorjaarsbloemen. Ook kleine groenstroken in het dorp, langs de randen van de vele "grindtuinen", groene driehoeken op hoeken van de straat, rond de komborden van Afferden en vooral de kale boomspiegels zouden hier geschikt voor kunnen zijn.

Iedereen die een plekje weet/heeft en aan de slag wil gaan aan de straatkant krijgt een pakketje voorjaarsbollen voor verwildering. Ook kan er hulp en advies bij aanplanten gevraagd worden.

Voorwaarde is dat de bloeiende voorjaarsbloemen voor iedereen zichtbaar moeten zijn, zodat we er allemaal samen plezier van hebben....ieder jaar weer.

Onze voorkeur gaat uit naar voorjaarsbollen die bijenvriendelijk zijn en die kunnen verwilderen. In het najaar van 2022 zouden we met de inwoners samen "Afferden Samen in Bloei" oftewel "Ons Offere Samen in Bloei" kunnen opstarten en gemeenschappelijk de voorjaarsbollen planten, zodat de bloeiende bloemen vanaf 2023 voor iedereen die in het voorjaar door de dorpskern van Afferden wandelt, fietst of rijdt zichtbaar zijn: een publieke ode aan het voorjaar. Hoe mooi is dat?

 

 

Kern

Naam
Afferden-Lb

Aantal inwoners
2100

Gemeente
Gemeente Bergen

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
Afferden Samen Beter

Doelstelling
De vereniging Afferden Samen Beter is een burgerinitiatief voor alle inwoners van Afferden met als hoofddoel de Samenredzaamheid op het gebied van Zorg, Welzijn en Leefbaarheid te versterken voor de langere duur met als leidraad Positieve Gezondheid. Uitgangspunten hierbij zijn zowel de tegemoetkoming aan de behoeften als de inzet van ieders talenten, waardoor mensen kunnen opbloeien en onderlinge verbindingen kunnen worden versterkt.

Aantal leden
40 leden en vele vrijwilligers

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
**Wij geloven erin dat, als de inwoners gestimuleerd en geholpen worden samen de regie van het dorp mee te helpen bepalen wij samen een sterkere leefbare gemeenschap kunnen creëren. **Wij geloven erin dat, als de inwoners de noodzaak van samenredzaamheid inzien, een dorpsgemeenschap bereid is om: --maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen om onderling betrokken te zijn --een eigen steentje bij te dragen naar draagkracht en met inzet van eigen talent **Wij geloven erin dat de dorpsgemeenschap zelf heel goed weet wat goed is voor hun zorg, welzijn en leefbaarheid en dat oplossingen sneller en beter kunnen als zoveel mogelijk inwoners meedenken en meehelpen. **Wij geloven erin dat het concept Positieve Gezondheid onze dorpsgemeenschap daarbij helpt.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
afferdensamenbeter@gmail.com

Project

Doelstelling
Doel is om samen met inwoners voorjaarsbollen te planten op goed zichtbare locaties zoals kleine groenstroken langs randen van "grindtuinen", groene driehoeken op hoeken van de straat, rond komborden en vooral de kale boomspiegels zijn hier zeer geschikt voor.

Beginsituatie
Weinig tot geen bijenvriendelijke voorjaarsbloemen op "kale" publiek zichtbare lokaties

Verbeteringen voor de woonomgeving
Onze voorkeur gaat uit naar voorjaarsbollen die bijenvriendelijk zijn. Vanaf 2023 zullen voor iedereen die in het voorjaar door de dorpskern van Afferden wandelt, fietst of rijdt de bloeiende voorjaarsbollen zichtbaar zijn. Omdat voor voorjaarsbollen wordt gekozen. die kunnen verwilderen, wordt de inspanning extra beloond, ook in de toekomst.

Onderdeel van een groter geheel
Afferden samen Beter (ASB) is als vereniging opgericht om in het dorp Afferden de relatie tussen de sociale structuur en de gezondheidszorg naar een hoger plan te tillen. Initiatiefnemers waren indertijd o.a. de huisartsen die als een der eersten in Nederland begonnen met hun praktijk in te richten op basis van de principes van positieve gezondheid. ASB nam de taak op zich te onderzoeken hoe culturele en sociale initiatieven in het dorp zouden kunnen worden ondernomen die een bijdrage kunnen (gaan) vormen aan deze nieuwe benadering van het begrip “gezond” en de zorg die daarbij past. ASB is gestart met het via een systeem van dorpsdagboeken onderzoeken wat er binnen de diverse (leeftijd) groepen binnen het dorp leeft waarbij aansluiting zou kunnen worden gezocht met activiteiten om die ideeën en wensen te ondersteunen. Op het moment dat deze dorpsdagboeken gereed kwamen sloeg treurig genoeg de Corona toe die activiteiten lange tijd aan banden legden. Wel kon ondertussen een steunpunt voor ouderen van de grond worden getild en kon, in eerste instantie digitaal, een begin worden gemaakt met het inventariseren en uitwerken van ideeën over het park waarin het nieuwe gezondheidscentrum zal komen staan. Deze twee initiatieven lopen, zitten respectievelijk thans in de uitvoeringsfase. Na de eerste nagenoeg volledige Lock Down als gevolg van Corona is getracht een snelle herstart te maken om de bewoners te laten zien dat de door hen indertijd geleverde ideeën nog steeds leven en dat er aan gewerkt wordt. Het gereed komen van de plannen rond het park en die thans in uitvoering gaan brengen is één element waarvan nu zichtbaar gaat worden dat er wel degelijk iets met hun plannen gebeurt. Ondertussen ziet het er naar uit dat ook een begin kan worden gemaakt met een tweede project dat de sociale cohesie kan helpen bevorderen, het dorpsboek. Een boek waaraan velen hun bijdrage kunnen leveren met foto’s, recepten, verhalen, dialect, etc. etc. De eerste subsidie voor dit project is binnen en bij de gemeente is een aanvullende subsidievraag hiervoor in behandeling genomen. Bij het opnieuw doorspitten van de dorpsdagboeken bleek opvallend vaak het onderwerp van “zorg dicht bij huis” aan bod te komen, in vele variaties. Bij de eerste plannen voor het gezondheidscentrum stond dit ook hoog op de agenda. Jammer genoeg is dit project op de achtergrond geraakt door het afhaken van een partner in het gezondheidscentrum. ASB heeft dit plan daarom met grote energie opgepakt. Er ligt nu een bedrijfsplan gereed voor het gaan uitvoeren van een kleinschalig project waarbinnen enkele bedden geëxploiteerd kunnen gaan worden die tegemoet kunnen komen aan de opvang in een reeks van situaties. Het gaat dan om respijtzorg, verkeerde bedden problematiek van ziekenhuizen, tijdelijke opvang in moeilijk lopende mantelzorgsituaties en mogelijk een stukje dagopvang voor beginnend dementerenden. Het bedrijfsplan ligt gereed, gesprek is geopend met een eerste groot fonds en er wordt actief onderzocht op welke plek dit zou kunnen worden uitgewerkt. Daarin zijn nog vele stappen te zetten maar de stichting Cura-ASB is hiervoor in oprichting genomen, om nog net op tijd vóór april aan de aanbesteding voor deze vorm van zorg, voor zover vallend onder de WMO, deel te kunnen nemen. Aanbesteding is daarna voor negen jaar gesloten. Bij elkaar een groot aantal activiteiten die vooral de sociale cohesie in het dorp Afferden voor ogen hebben. Daartoe is ASB ook toegetreden tot het platform “Offere mien Offere”, dat zelf geen uitvoerende taken op zich gaat nemen, maar vooral de samenhang tussen verenigingen en stichtingen onderling, tussen hen en het dorp, het bedrijfsleven etc. wil bevorderen. Dit op basis van de constatering dat het tot stand komen van een nieuwe accommodatie voor sport en cultuur enige tijd in het dorp tot tweedeling geleid heeft. Tweedeling moet geëlimineerd worden door vanuit alle genoemde gremia te laten zien dat steeds weer opnieuw naar samenhang gezocht wordt. Alle verenigingen en diverse bedrijven hebben hun medewerking hieraan toegezegd. Als dit kan leiden tot activiteiten waarin vooral ontmoeting plaats kan vinden heeft het platform zijn werk goed gedaan. De aanvraag om mee te kunnen doen met “Kern met Pit” kan gezien worden als passend binnen het voorgaande. Mensen hebben enerzijds lang niets vernomen over hun ideeën over activiteiten waarmee ze indertijd aan de inventarisatie hebben deelgenomen. Anderzijds heeft de -soms enigszins verbitterde- discussie in het dorp over de nieuwe accommodatie hier geen goed aan gedaan. De verhoudingen beginnen zich voorzichtig te herstellen. Er komen mensen op onze jaarvergadering die van hun enthousiasme over de aanpak blijk geven. Maar we zijn er zeker nog niet. Het project waarvoor wij intekenden met “Kern met Pit” is dan ook vooral ook bedoeld om mensen weer met elkaar bezig te kunnen laten zijn met als gevolg een letterlijke opfleuring van het dorp door het gezamenlijk hieraan werken. En maanden later de resultaten hiervan te zien als een nieuw positief effect. Dat dit wordt geïnitieerd vanuit ASB, maar tevens vanuit het platform “Offere mien Offere” geeft aan de overige van daar uit ondernomen activiteiten -nemen we aan- een positieve uitstraling. Iets wat nu hard nodig is in het dorp.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Voorwaarde is dat de bloeiende voorjaarsbollen voor iedereen zichtbaar moeten zijn, zodat we er allemaal samen plezier van hebben........ieder jaar weer.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
In het najaar van 2022 zouden we "Afferden Samen in Bloei" kunnen opstarten en samen met inwoners de voorjaarsbollen planten, zodat ze vanaf 2023 voor iedereen die in het voorjaar door de dorpskern van Afferden wandelt, fietst of rijdt zichtbaar zijn: een publieke ode aan het voorjaar. Hoe mooi is dat?

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Dit project pakken we samen aan: Iedereen die een plekje weet/heeft en aan de slag wil gaan aan de straatkant krijgt een pakketje voorjaarsbollen voor verwildering. Ook kan er hulp aan Afferden Samen Beter bij aanplanten gevraagd worden.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
N.v.t.

Totale kosten van het project
Euro 1000

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Neen, het is de bedoeling dat dit samen met en door inwoners uitgevoerd wordt

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Neen, ons project is duidelijk en gemakkelijk samen uitvoerbaar

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Afferden heeft in het verleden ook meegedaan met Kern met Pit Ik las de oproep in de krant en werd door verschillende inwoners hier ook op gewezen

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Leren van elkaars projecten Van elkaars projecten kennis te nemen

Afbeeldingen

Inrichten groen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen