Groen Speelplein - Speels Hemelwater en Verwondergroen

Maaike de Vos 11-11-2021
1539 keer bekeken 0 reacties

Een klimaatbestendig en florerend groen-blauw schoolplein aanleggen en onderhouden dat, middels het aanplanten van verwondergroen en speels hemelwaterbeheer, naast speelplek en buitenleslokaal ook kan dienen om de overige buurtbewoners te inspireren en te verbinden.

Kern

Naam
Lunetten

Aantal inwoners
11.547

Gemeente
Utrecht

Provincie
Utrecht

Deelnemersgroep

Naam
Groengroep OBS De Klim

Doelstelling
Doel: Een Natuurinclusief en klimaatrobuust speelplein - Een avontuurlijker, groener, en klimaatadaptief schoolplein dat ook voor buurtbewoners aantrekkelijk is

Aantal leden
De kerngroep van de groengroep bestaand uit 4 ouders en 2 leerkrachten, 250 leerlingen, hun ouders/verzorgers, het schoolteam van 23 leden, en een actieve groep vrijwilligers bestaand uit een mix van ouders en wijkbewoners.

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Hoe je ouders, leerlingen, leerkrachten maar ook omwonenden kunt betrekken bij het proces en ook gemotiveerd betrokken kunt houden. Hierbij hoort ook het contact leggen met groepen jongeren die in eerste instantie niet in positieve zin lijken bij te dragen aan het leefklimaat. Vaak kan een open gesprek echter al veel aan vertrouwen verbeteren en daar hebben kunnen alle gebruikers van een schoolplein baat bij hebben. Verder hebben we de nodige praktische ervaring met het aanleggen van groen elementen en metselen van verhoogde groenbakken met hergebruik van materialen vanuit de wijk. De elementen die we aan het schoolplein toevoegen moeten daarbij bestand zijn tegen de nodige “speelerosie”. Daarnaast is een van de ouders als moestuincoach ervaren in het aanleggen van natuurinclusieve speelomgevingen met eetbare beplanting en voedselbosjes.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
groenschoolpleindeklim@gmail.com

Project

Doelstelling
Een klimaatbestendig en florerend groen-blauw schoolplein aanleggen en onderhouden dat, middels het aanplanten van verwondergroen en speels hemelwaterbeheer, naast speelplek en buitenleslokaal ook kan dienen om de overige buurtbewoners te inspireren en te verbinden.

Beginsituatie
Eigenlijk bedoelen we met ‘klimaatrobuust’ dat we willen zorgen dat we het regenwater van de natte dagen kunnen bewaren voor de droge dagen en dat er meer schaduw is van planten en bomen op de hele hete dagen. Met ‘Natuurinclusief’ bedoelen we dat we een schoolplein maken waar er ruimte is voor de planten en beestjes én voor spelende kinderen. Samen komen we dan terecht bij Speels Hemelwater en Verwondergroen. Het speelplein bestaat momenteel nog uit grote oppervlaktes stoeptegels met inadequaat waterbeheer. Hierdoor heeft de reeds aanwezige beplanting meer dan noodzakelijk last van droogte en hittestress: het is ontzettend zonde dat het hemelwater de putten in spoelt in plaats van ten goede komt aan het leefklimaat en de beplanting op het plein. Daarom willen we een aantal stappen nemen om het hemelwater te bergen, te hergebruiken, en het plein hitte- en droogte bestendiger te maken middels beplanting en groene speelelementen.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Sinds de uitbraak van de Coronapandemie is des te meer gebleken wat een belangrijke rol het schoolplein inneemt als plaats van ontmoeting, verwondering, (groen) educatie, sport en spel. Door het thuiswerken en (tijdelijke) onderwijs op afstand is er ook bij buurtbewoners (groot en klein) meer aandacht gekomen voor het belang van groene, klimaat-adaptieve publieke ruimtes en een florerend lokaal ecosysteem. De kracht van de groengroep van OBS de Klim ligt erin dat we dit samen met de ouders en andere vrijwilligers realiseren en leerlingen, leerkrachten, ouders én omwonenden vragen mee te denken en te doen. Zo is het echt een plein voor iedereen.

Onderdeel van een groter geheel
Sinds 2015 is een groep ouders van De Klim aan de slag gegaan om een avontuurlijker en groener schoolplein te realiseren. Tijdens jaarlijkse Nl-Doet klusweekenden hebben we sindsdien met een grote groep vrijwilligers de volgende stap richting een groener schoolplein gezet: een klimheuvel met tunnel, een wilgentenentunnel en -hut, een amfitheater met mozaïek door leerlingen, een pergola, klauterstammetjes en plantenbakken met biologische inheemse beplanting gerealiseerd. Het afgelopen schooljaar hebben we hier eetbare beplating en een educatieve schaduwtuin aan toegevoegd. De vergroening van het speelplein voeren we in kleine zichtbare stappen uit. Zo stimuleren we de betrokkenheid van de diverse gebruikers van het plein en kunnen we daar waar nodig bijsturen. Het uiteindelijk doel is om gezamenlijk met leerlingen, schoolteam, ouders en buurtbewoners de juiste basisvoorwaarden voor een natuurinclusief, ecologisch verantwoord en klimaatrobuust plein vol verwondergroen te creëren voor vandaag en de toekomst.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Het einddoel van het vergroeningstraject is een natuurinclusief en klimaatrobuust speelplein waar duurzaam samen gespeeld en ontmoet kan worden. Om de wensen en noden van alle gebruikers van het plein te kunnen meenemen betrekt de kerngroep de leerlingen, het schoolteam, de ouders, omwonenden, de BSO en TSO medewerkers en de jongeren die gebruik maken van het plein. We hebben inspiratiesessies gehouden met de leerkrachten en de kinderambassadeurs en betrekken omwonenden middels buurtvergaderingen en nieuwsbrieven. Door het project natuurinclusief te ontwerpen, uit te voeren en te onderhouden hopen we dat niet alleen de menselijke bewoners maar vogels, insecten en andere inheemse fauna baat hebben bij het groene plein.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
1. Doorlaatbare bestrating - We zijn 2020 begonnen met het verbeteren van de plantgaten rond de pergola door het aanleggen van ‘bewateringslasagna’: we hebben grindzuilen gegraven daar waar het hemelwater zich ophoopt en middels het vervangen van stoeptegels door halfdoorlaatbare bestrating alsnog ten goede laten komen aan de beplanting. Deze verbetering lijkt al effect te hebben: de beplanting van de pergola begint uit te lopen en er stroomt al minder water de putten in. De kiezeltjes en stapstenen die we hierbij gebruikt hebben blijken door de leerlingen ervaren te worden als natuurlijke speelaanleiding. Het verschil in texturen en kleuren stimuleert hun spel en ze zijn heel enthousiast over de effecten van het water op de beplanting. We gaan daarom graag door met het aanbrengen van waterdoorlaatbare bestratingsvarianten en bewateringslasagna op speelplein. 2. Hemelwaterafvoertegels & doorlatende grastegels Een van de onderdelen van het natuurinclusief en klimaatrobuust verbeteren van het plein is het aanplanten van effectief groen. Om te zorgen dat de biologische bomen, heesters, en kruiden voldoende water krijgen willen we het hemelwater deels loskoppelen en via hemelwaterafvoertegels en doorlatende grastegels ten goede laten komen aan de beplanting. Hiertoe hebben we de afgelopen maanden de waterlopen na afloop van buien geobserveerd en hebben een aantal plekken vastgesteld waar we de natuurlijke loop effectief kunnen benutten door middel van het plaatsen van doorlatende bestrating , watergeleidende tegels en regentuintjes. Verder willen we bekijken of een wadi en/of infiltratiekratten een oplossing zouden kunnen bieden. 3. Regentonnen & gietertjes Een ander onderdeel van de pleinvergroeningsplannen is het aanleggen van de pluktuin met biologische eetbare beplanting die gebruikt kunnen worden door leerlingen, leerkrachten, ouders en buurtbewoners. Tijdens gesprekken met de kinderambassadeurs is gebleken dat de leerlingen graag mee willen helpen met het onderhouden van de pluktuintjes en daar willen we ze graag bij ondersteunen. Een van die manieren is middels het plaatsen van regentonnen en de aanschaf van gieters. We willen graag de regenpijp op 3 verschillende locaties de regenpijp aan een regenton gaan koppelen zodat de verschillende tuintjes efficiënt bewaterd kunnen worden. Gezien de oppervlakte van het dak zal hiernaast nog een ander afwateringsoplossing gevonden moeten worden.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Indien noodzakelijk graafwerkzaamheden waar zwaarder materieel voor nodig is

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
We zijn van start gegaan met twee maal een bijdrage van EUR 350 van NLDoet voor de groenklusdagen en hebben voor het komende jaar twee 'Beleef en Bewonder' vouchers van ieder € 1000 toegekend gekregen van de provincie Utrecht. Op termijn willen we ook groene speeltoestellen gaan toevoegen. Hiervoor zijn de offertes nog in aanvraag.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Het kernteam heeft advies gevraagd aan buurtbewoners die ons van specialistisch advies kunnen voorzien: zo denken een Psychomotorische kindercoach, een ecologische tuinontwerper, het lerarenteam en ook de wijkopzichter met ons mee. verder krijgen de plannen vorm in overleg met alle betrokken inclusief koepelorganisatie SPO en wijkbureau Utrecht Zuid.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
We zouden zeer gebaat zijn bij de expertise van Arcadis op het gebied van waterbeheer en mogelijk andere technische klimaatbestendige oplossing voor een schoolplein in een stedelijke omgeving.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Een van onze groengroep leden was betrokken bij de Buurtcamping en heeft een workshop bij de KNHM foundation gevolgd. Vervolgens kwam er een berichtje voorbij van de ruilwinkel van Stichting Limoenz, een ander lokaal initiatief.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Ondanks de nodige ervaring met het maken van draaiboeken, procesplannen, het aanvragen van fondsen en bijeenbrengen van bewoners valt er altijd nog veel te leren van professionals en ervaringsdeskundigen. Zeker op het gebied van klimaatadaptief ontwerpen en waterbeheer hopen we nog veel te leren. Kortom: we staan te popelen om nog meer pit aan onze groene kern toe te voegen. :D

Afbeeldingen

Schoolpleinpompoen!

Inrichten groen

Op de kaart

Een momentje...

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen