Multifunctioneel Fitnesspark Den Andel

Claudia Poel 01-11-2022
361 keer bekeken 0 reacties

Het doel van het project is om de leefbaarheid, de vitaliteit en de sociale cohesie te bevorderen en om een bijdrage leveren in het verder verduurzamen van Den Andel e.o. Bewegen, leren en ontmoeten moet voor iedereen uit Den Andel e.o. mogelijk zijn/worden.

Den Andel is een agrarisch dijkdorp binnen de gemeente Het Hogeland in de provincie Groningen. Het dorp telt ruim 450 inwoners (waarvan de grootste groepen inwoners 45-65 jaar zijn) en ligt in een krimpgebied waarbij het merkbaar is dat de voorzieningen verdwijnen, er weinig winkels zijn, maar ook dat er geen onderwijsinstelling meer is. De leefbaarheid en sociale samenhang in Den Andel e.o. staat door de effecten van gaswinning, de vergrijzende samenleving en de gevolgen van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne onder druk.

De Stichting heeft in de afgelopen periode diverse dorpsbijeenkomsten georganiseerd en een enquete gehouden om te vragen wat de wensen en behoeften zijn van de inwoners, omwonenden, lokale (sport-)verenigingen en andere stakeholders. Hieruit bleek dat er grote behoefte is om ‘Het Berehoes’ op te knappen en de omliggende omgeving aan te vullen met een openbare, duurzame en multifunctionele beweeg- en ontmoetingsvoorziening waar iedereen (alle verschillende groepen inwoners, omwonenden, lokale (sport-)verenigingen en andere stakeholders) tegelijkertijd gebruik van kan maken. Door met de inwoners, omwonenden, lokale (sport-)verengingen en andere stakeholders gesprekken/overleggen te voeren en een enquete te houden kwam al gauw naar voren dat de bestaande beweeg- en ontmoetingsvoorzieningen gewaardeerd worden, maar dat dit slechts voor een specifieke doelgroep is en in sommige gevallen ook verouderd zijn. Een openbare, duurzame en multifunctioneel beweeg- en ontmoetingsvoorziening die voor iedereen te gebruiken is, waar sociale interacties kunnen worden aangegaan en waar men van elkaar kan leren ontbreekt op dit moment. De Stichting wil zich inzetten om de ‘ontbrekende schakel’ te realiseren zodat Den Andel e.o. leefbaarder, socialer en vitaler wordt. Vanuit hier is het project ‘Multifunctioneel Fitnesspark Den Andel’ ontstaan.

 

Kern

Naam
Den Andel

Aantal inwoners
450

Gemeente
Het Hogeland

Provincie
Groningen

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Jeugdwerk Den Andel

Doelstelling
Stichting Jeugdwerk Den Andel stelt zich ten doel het opzetten, uitvoeren en begeleiden van activiteiten die de leefbaarheid in Den Andel en omgeving bevorderen voor in het bijzonder de jeugd/jongeren en in het algemeen de gemeenschap van Den Andel e.o.

Aantal leden
4

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Het opzetten, uitvoeren en begeleiden van activiteiten op het gebied van leefbaarheid (in het bijzonder voor jeugd/jongeren). Draagvlak onderzoeken/verzamelen, opstellen van een plan en het uitvoeren van pr- en communicatieactiviteiten.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
claudia.poel@live.nl

Project

Doelstelling
Het doel van het project is om de leefbaarheid, de vitaliteit en de sociale cohesie te bevorderen en om een bijdrage leveren in het verder verduurzamen van Den Andel e.o. Bewegen, leren en ontmoeten moet voor iedereen uit Den Andel e.o. mogelijk zijn/worden.

Beginsituatie
- Op dit moment is er in Den Andel e.o. geen multifunctionele, toegankelijke en duurzame voorziening aanwezig die een zo’n breed mogelijke doelgroep in beweging kan brengen en waar sociale interacties kunnen worden aangegaan. Voor het dorp en haar omgeving dit een groot gemis. De bestaande voorzieningen zijn voornamelijk voor een specifieke doelgroep toegankelijk en in sommige gevallen zijn deze ook verouderd. Zo is er een speeltuin voor de allerkleinsten en een pannakooi voor de jeugd. Met de effecten van de gaswinning door de jaren heen, de vergrijzing, de gevolgen van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne staat het voorzieningsniveau en daarmee de leefbaarheid in Den Andel e.o. onder druk. - Voor het project is er een plan van aanpak opgesteld, een enquête onder de inwoners/omwonenden gehouden, hebben vrijwilligers zich aangemeld, is er toestemming van de gemeente voor het gebruik maken van de grond en zijn er inmiddels ook aanvragen uitgezet.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Met het realiseren van een toegankelijke, multifunctionele en duurzame beweeg- en ontmoetingsvoorziening - bestaande uit verschillende outdoor fitness toestellen, een calisthenics Workout Cube en een lokaal begeleidingsprogramma op een natuurlijke ondergrond - hopen wij een bijdrage te leveren in het verbeteren en versterken van de woonomgeving in Den Andel e.o. Het project heeft een blijvend effect op inwoners/omwonenden uit Den Andel omdat het beweegpark voor iedereen toegankelijk is, een duurzaam karakter heeft (o.a. toestellen die recyclebaar zijn en langdurig meegaan en een circulaire en natuurlijke ondergrond) en er aan de hand van het begeleidingsprogramma kennisdeling is (fysieke wekelijkse begeleiding, informatiebijeenkomsten en scholingsmogelijkheden).

Onderdeel van een groter geheel
Nee ons project staat los van andere projecten/een groter geheel.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Wij hebben de samenstelling zo gemaakt dat het voor iedereen uit Den Andel e.o. zo toegankelijk mogelijk is. Met het project (en als onderdeel hiervan het lokale begeleidingsprogramma) willen wij ons extra inzetten voor de kwetsbare groepen. Te denken valt aan inwoners/omwonenden die eenzaam zijn en/of te kampen hebben met financiële en gezondheidsproblemen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Wij hopen de benodigde financiering op te halen, gaan pr- en communicatieactiviteiten uitvoeren (zoals het inschakelen/benaderen van de lokale en regionale pers), de grondwerkzaamheden van de beweeg- en ontmoetingsvoorziening uitvoeren (zoals het uitgraven van de cunetten, het verwerken van de vrijgekomen aarde, het aanleggen van de ondergrond, bandjes, etc.), een opening organiseren en meehelpen bij het opstarten van het begeleidingsprogramma. Wij hopen het project medio mei/juni 2023 te realiseren (afhankelijk van de terugkoppeling van de aanvragen en de leveringstijd).

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
De bouw en levering van de outdoor fitness en calisthenics toestellen, de installatie en het begeleidingsprogramma.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
N.v.t.

Totale kosten van het project
37.507,- euro inclusief btw en inzet vrijwilligers.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja wij gaan samenwerken met andere vrijwilligers uit het dorp (al dan niet aangesloten bij een (sport-)vereniging of andere organisatie uit het dorp), gemeente Hogeland en de leverancier van de outdoor fitness en calisthenics toestellen. Er zal vanuit de gemeenschap kraantjes en materialen beschikbaar worden gesteld.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Op dit ogenblik niet. In een later stadium wellicht wel.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Door inwoners/omwonenden uit het dorp die ons erop attendeerde.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Financiering en hoe zo effectief en creatief mogelijk (lokale) media inzetten om het project nog verder onder de aandacht te brengen.

Afbeeldingen

Sport en Spel

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen